Видове консорциум

Видове консорциум – проявява се в две разновидности: не персонифицирано граждански дружество и ТД.
Гражданското дружество не е ЮЛ. Не е самостоятелен участник в търговския обмен. Той няма отделно наименование, с което да се представя пред трети лица, няма отделно седалище, различно oт това на съдружниците, не разполага с отделно имущество и не носи отделна имуществена отговорност. Не подлежи на вписване в търговския регистър. Страни по сделките са отделните участници в консорциума. Участниците в консорциума – гражданско дружество правят парични и непарични вноски за осъществяване на съвместната стопанска дейност. Така внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават при употреба, се превръщат в обща собственост на съдружниците. Всяка друга вещ се смята внесена за общо ползване, ако не е уговорено друго /чл. 359 от ЗЗД/. Тяхната обща собственост стават и доходите от съвместната дейност. Когато в дружествения договор не е предвидено друго, дяловете на съдружниците са равни. Всеки съдружник може да иска своя дял от общата собственост, само ако излезе от консорциума или като консорциума се прекрати. Печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял. В дружествения договор може да  бъде предвидено друго. Недействителна е обаче уговорката за изключване на някой от съдружниците от участие в загубите или в печалбите /чл. 361 от ЗЗД/. Решенията за работите на консорциума – гр. дружество  се вземат със съгласието на всички съдружници. Допустимо е в дружествения договор да бъде уговорени това да става с мнозинство на гласовете. На всеки съдружник принадлежи право на един глас. Право на всеки съдружник е да управлява консорциума. Всеки от останалите има възможност да се противопостави на действието на съдружника, преди то да бъде извършено. Решение по разногласието взема мнозинството на съдружниците. В дружествения договор може да бъде уговорено друго /чл. 360 от ЗЗД/. Допустимо е управлението на консорциума – гр. дружеството да бъде възложено на един от съдружниците / герент/. Няма правна пречка да бъде назначен управител на дружествените работи, който не е съдружник. На съдружника принадлежи право да иска разноските, които е направил заедно с лихви върху тях, както и обезщетение за вредите, които е претърпял във връзка с воденето на дружествените работи /чл. 364 ЗЗД/.  Като не персонифицирано дружество консорциумът от този вид се приравнява на ЮЛ по отношение на данъчната регистрация, на данъчното облагане, на събирането на публичните вземания и на обжалването. Обединяването в консорциум – гр. Дружество е с оглед на личността на отделните съдружници. Недопустимо е съдружникът да прехвърли своето право на участие в дружеството без съгласието на другите съдружници /чл. 362 ЗЗД/. Основания за прекратяване на този вид консорциум са: а/ постигането на целта на дружеството или невъзможността за постигането и; б/ изтичане на срока, за който дружеството е образувано; в/ смъртта или прекратяването на съдружник – ЮЛ; г/ предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределено време; д/ решение на съда, ако затова има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок /чл. 363 ЗЗД/.
Консорциум – ТД – образува се във формата на един от петте вида ТД. Той е ЮЛ. От самостоятелното му участие в търговския оборот се пораждат права и задължения, които са отделни от тези на участващите в него. Подлежи на вписване в търговския регистър. За учредяването, управлението, представляването и прекратяването му се прилагат разпоредбите за дружеството, във формата на което е организиран /чл. 276/.