Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116:
– като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника.
–  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането на друга престация, увеличение на престацията (увеличение на цената на иска), намаляване на размера на първоначалната претенция. Към изменението на петитума се отнася преминаването от установнтелен иск към осъдителен и обратно.
Не се счита за увеличение на иска прибавянето на лихви и добиви след предявяването му (чл. 116, ал.З).
б)  ИИ чрез изменение па страните, като предметът остава същият. Може само пред първата инстанция. Възможности:
–  Ищецът иска да бъде заменен с друг ищец (искът да бъде предявен не от него, а напр. от сина му);
–  досегашният ответник да бъде заменен с нов ответник. Когато ищецът се отказва от иска спрямо досегашния ответник, не е необходимо неговото съгласие (чл.117 ал.2), не е необходимо и съгласието на новия ответник. Но когато ищецът само оттегля иска срещу досегашния ответник, съгласието му е необходимо.
– към досегашния ответник ищецът иска да прибави и друг ответник. Не се изисква тяхното съгласие. Искът срещу новия ответник се счита предявен от деня, в който е постъпила ИМ срещу него.