Видове духовно лечение

897Има два начина за лекуване: стар и нов. Съв­ременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на ле­куване е бавен и дава микроскопични резултат. И аз лекувам по този начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са гото­ви. Новият начин е духовно лекуване. Ако излеку­вам някой човек по духовен начин, като не е готов да води чист живот, той ще греши още повече, а с това ще си създаде по-големи затруднения в жи­вота. За онзи, който е готов, духовното лекуване моментално дава резултати.
Да лекувате един човек по духовен начин, зна­чи да се намерят причините за неговата болест, да се отстранят и той никога повече да не-заболя­ва.
Да се лекуваш по Божествен начин, това зна­чи да измениш живота си, да водиш чист и свят живот.
Като заболеете, обърнете се първо към Бога, после към своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате.
Любовта е онази космическа сила в света, ко­ято може да тонира човешкия организъм. Любов­та даже в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, за топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик са­мо ще подобри света.
Щом Бог те обича и ти Го обичаш, веднага мо­же да се излекуваш.
Божията любов се проявява чрез въздуха, во­дата, светлината, растенията, животните, хората, ангелите, херувимите, серафимите, престолите, властите, архангелите, началствата и силите.
Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външ­ните влияния и на влиянията на микробите. Кога­то, човек се демагнетизира, той губи своята жиз­нена енергия и лесно заболява. При всяко демагнетизиране става пропукване на известни места в двойника, отдето изтича голяма част от жизне­ната енергия на човека. Когато това пропукване се запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от Любовта, служи като мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване на нервна­та система.
Закон е: любовта премахва всички слабости и недъзи, тя е особено космическо течение, което минава през всички живи същества. Колкото по-правилно се приема и предава тази енергия, тол­кова по-здрав е човек.
Ако имате болки в стомаха или корема си, обикнете хората и ще оздравеете. Ако ви боли глава, обикнете Бога. Всяка болест е причинена от нарушаване на законите на физическия, на ду­ховния и на Божествения свят. Хората са провод­ници на такива енергии (природни), които регули­рат стомаха и цялата храносмилателна система. Ангелите са проводници на такива природни енергии, които регулират дихателната система. Чрез Божествения свят пък се прокрадват такива енергии, които регулират цялата нервна система. Обичайте хората, ангелите и Бога, за да бъдат стомашната, дихателната и нервната система в пълна изправност.
Ако искате да възстановите в себе си здраве­то, мислете върху любовта. Мислете върху лю­бовта на минералите, върху любовта на растения­та и на слънчевите системи. Мислете върху лю­бовта на светлите духове. Мислете най-после и върху любовта на хората. Мислете и какво може вие с вашата любов да направите за растенията и хората.
Когато заболее някой, първата му работа е да се обърне към Бога с молба да му даде някакъв правилен метод за лекуване, да му изпрати човек, определен за него.
Ако работим за Господа, каквото попросим и преди още да го поискаме, Той ще ни го даде.
При всяко заболяване молете се искрено, за да оздравеете.
Силната молитва е в състояние да премахне всякакви болести в човека.
Достатъчно е да се помолим искрено на Бога за оздравяването на някой болен, за да чуе мо­литвата и да ни отговори.
Ще се обърнете към Господа с молба, веднъж, два пъти, три, четири пъти, да ви даде каквото ви е нужно. Тогава Господ ще каже на Слънцето то да задоволи вашите нужди. Ако сте болни, ще оз­дравеете.
Ако заболеете сериозно, обърнете се към Бо­га с гореща искрена молитва. Кажете: „Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да пос­ветя живота си на Любовта, да изпълнявам Твоя­та воля.“ Всеки отговор на молитвата ви показва, че сте свързани с Бога.
Ако молитвата ти е чистосърдечна и вибраци­ите силни, тя ще излезе вън от атмосферата на зе­мята и ще отиде на мястото си. Това значи „близо до Бога“.
Ако молитвата ти не е чистосърдечна, ще бъ­деш далеч от Бога.
Молитва за изцеление ( лично)
Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си силаДухада ми излекува ума, сърцето, душата, духа, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически бо­лести и страдания и да ме дари със здраве, сила и живот и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа. Амин.
Молитва за изцеление (на друг човек) Господи на Обичта и Любовта, Боже на живо-, та и здравето, ние, Твоите чада, събрани днес в Името на Любовта, идем да Ти благодарим за ве­ликата Твоя милост към нас.
Велики Господи, Ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (нашата сестра), който (която) от много вре­ме вече страда от тежко боледуване. Господи, мо­лим Ти се, Излей чрез нас, Твоите слуги, благост­та Си за излекуване на него (нея) и изпрати, мо­лим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) до­несат подкрепа, здраве, обнова в живота, които Ти съхраняваш за Твоите избрани.
Велики Господи, нека отсега този наш брат (та­зи наша сестра) приема Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).
Господи, благодарим Ти, че Си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.
Който вярва, той ще бъде здрав. Вярата е връзка между Бога и човешката душа.
Вярата е сила, която постоянно расте и се уве­личава – превръща се в знание. С вяра човек мо­же да се лекува от всякакви болести.
Искате ли Бог да ви лекува, ще вложите в Не­го пълно доверие, абсолютна вяра. Щом се обръщате към Бога, никакво съмнение не трябва да имате. Вложете Любовта, вярата си в Първата причина на нещата и за нищо друго не мислете. Щом се помолиш на Бога, стани и ходи. Ако по­вярваш, ще оздравееш. Най-малкото колебание е в състояние да попречи на вашето оздравяване.
Онова, което лекува, е природата, не са хора­та. Че някой се молил и благодарение на молитва­та оздравял, не е съвсем право, когато се е мо­лел, той е бил асистент. Христос, който разбира­ше закона, каза: „Да бъде според вярата ти.“ Как­то вярваш, тъй да ти бъде. Вярата е фактор.
Не всички слепи могат да прогледнат и не всички хроми могат да проходят. Само чистите в мислите и желанията си и само свободният от връзките на миналото може да прогледне и да проходи.
Ако човекът, когото искате да лекувате по ду­ховен начин, не е свързан с причинния свят, няма да го излекувате. Вяра е нужна, за да има резул­тат. Децата, които нямат вяра, се лекуват от ро­дителите им с техния магнетизъм – майката ще ле­кува дъщеря си, а бащата – сина си.
Докато болният се съмнява, той само поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: за каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то губи вече силата си. Това, в което човек вярва, то има сила за него.
Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод на лекуване, като метод на работа върху себе си. От каквато и болест да за­болеете, достатъчно е да възстановите единство­то на съзнанието си, за да се дигнете от леглото си здрав и бодър. Висшите сили на съзнанието се насочват към вашия организъм и започват да му въздействат, докато стане обрат в тялото ви, .вследствие на което всички енергии протичат на­горе, взимат обратно движение. При това поло­жение чуждите вещества в организма, които са причина на болестите, изчезват моментално, как­то изчезва прахът от повърхността на барабана.
Човек, у когото Божественото съзнание рабо­ти, като отиде при някой болен, достатъчно е да си постави ръката върху главата на болния, за да стане болният от леглото.
Когато тялото на човек заболее, той може да се лекува с истината. Докато не обича истината, човек никога не може да бъде физически здрав. Щом обикне истината, той възстановява здравето си и тялото му придобива съответно ухание. Ако дълбоко в душата си човек реши да обича истина­та и ако абсолютно изключи лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той може да се изле­кува.
Боли ви някъде, например боли ви корем. Аз на ваше място ето какво ще направя. Денят в който ви заболи коремът, ще сготвите хубаво яде­не и ще повикате някой беден човек, ще го нагостите добре, а вие няма да ядете, ще го гледате и ще се молите мислено през цялото време. Може да извикате някое детенце или няколко души здравеняци, важното е да нахраните някого. Не зная досега някой, който, като го е болял корем, да е викал някого да го нагости по този случай.
Денят, в който ви хване хрема, направете едно микроскопическо добро на най-нещастния човек, когото намерите, и ще видите какво ще стане с хремата. Имате главоболие, коремоболие – направете същото.
Светлите мисли и възвишение чувства регули­рат нервната система, кръвообращението, диша­нето, а оттам и храносмилането.
Мистично лекуване
Да простиш на всички, да виждаш добри черти във всички, да възлюбиш всички, да изпратиш към тях своята любов, да помолиш Бог да изпрати своето благословение над тях. Така ти ще позна­еш любовта на Бога към теб, ще почувстваш мир и радост.
Свещено лекуване. Психическо лекуване
1.  Най-напред  ще  си  представя  Слънцето, светлината. Ще мисля върху тях, ще си представя, че слънчевите лъчи падат като душ върху мен и като че ли се намирам в едно море от светлина, здраве, сила, мощ, всичко добро в Бога и т.н.
2.  Ще размишлявам защо дойде болестта. Ще повдигна мисълта си, ще се моля на Бога да ми покаже какво е отклонението ми от Божия закон.
3.  Добрата молитва.
Господи, Боже наш, Благи ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се рад­ваме. Молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от Всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцето ни и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе за доб­рото на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай да растем във вся­ко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Сло­во и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и Вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон. Защо­то на Тебе принадлежи Царството, Силата и Сла­вата за винаги.
Амин.
(Добрата молитва като прочетеш, с нея мо­жеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск.)
4. Свещената формула на ученика: „Милости­ви и святий и благи Господи, изяви ми светлината на Твоето лице да сторя Твоята воля.“ Формулите се изговаря наум и със свещен трепет в душата. (Това лекуване става при свято разположение на Духа.)
Формули за лечение „В името на моя Учител, който ми показва пъ­тя към Бога, в неговото свято име трябва да из­лезете от болното място, аз трябва да служа на Бога, идете си!“ (Ако болката е на опреде­лено място, ще кажа: „От болното място!“ Ако е в цялото тяло, ще кажа: „Идете си от мен!“) При последните думи (идете си) се правят па­си с дясната ръка върху болното място от горе надолу и след това се приближава ръката до устата и се изтръсква напред, като в същото време се издухва. Това се прави три пъти.
Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнасяйте думата „аум“ чес­то, даже и да не разбирате смисъла; „аум“ е дума на Духа, духът ви я разбира, а това е дос­татъчно.
Във време на изпити, на трудности и мъки си кажете: „фир-фюр-фен, Тао би аумен“ – „Без страх и без тъмнина, с живот и светлина. Нап­ред в любовта безгранична.“
Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: „Това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.“
Ф Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. Произнасяте ли думата „Любов“ правилно, вие можете да се лекувате. Например, като страдате от ревматизъм в краката, каже­те дълбоко в себе си с вяра и упования във Ве­ликото: „Бог е Любов и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете ли тия думи 2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както някога сте били. Не чакайте някой отвън да ви помогне. Очаквате ли външна помощ, вие разрешавате нещата механически.
Хвани ръката на болния и мислено кажи: „Гос­поди, Ти Си силен и мощен. Ако искаш, можеш да освободиш този човек от страданията му.“ Ако си болен, кажи: „Обичам Те Господи!“ и ще оздравееш. Божията сила се проявява при трудните моменти на живота. Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: „Любовта иде.“ Ако сте си­ромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: „Любовта иде.“ Любовта е велика си­ла, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията.
„Благ е Господ.“ Учителят казва, че с тези ду­ми се лекуват всички болести. Ако болестта е на определено място, ще ка­жеш към болното място: „Излез оттук, аз имам работа, трябва да служа на Бога, иди си!“ Ако болестта е по цялото тяло, ще кажеш: „Иди си от мен!“
Неразположен си, кажи: „Аз вярвам в Бога вън от мен, вярвам в Бога вътре в мен.“ „Аз и Отец ми едно сме.“ Така е казал Христос.
„Бог е Любов, Бог е Живот, Любов свята, Лю­бов пресвята.“
„Чистота, чистота влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми!“
Ако умът ви е замъглен, ще кажете: „Господи, просветли ума ми с Твоя Дух.“ Или: „Господи, дай виделина на моя ум чрез Твоя Дух.“
Вдигни дясната си ръка нагоре и кажи: „Госпо­ди, призовавам всичките разумни сили, които изпълват целия Космос, със своите градивни сили, които градят и лекуват, желая да се свър­жа с тях и да отстранят всички нечисти сили, които пречат за моето здраве.“  „Бог е Любов. Бог е Светлина. Бог е Живот.“ При произнасянето на тези думи те крият голя­ма сила и служат за оздравяване на болни.