Видове доход

Доходи  от   продажба    и   замяна   на   движимо   и   недвижимо имущество.

Данъчната основа при продажба или замяна на  движимо или недвижимо

имущество е разликата между продажната и по-високата от фактическата и актуализираната цена на придобиване на това имущество.

Доходи от наем, рента и аренда

Данъчната основа за доходи от отдадено под наем движимо и недвижимо имущество, от аренда или от рента, се определя като облагаем доход  и се намалява с 20% разходи, освен  ако основният ремонт на имуществото или подобряване на качеството на земята е за сметка на ползвателя. Облагаемия доход се намалява с облекчение за дарение в размер на 5% след приспадане на признатите разходи – 20%.