Видове давност на гражданското право

Видове давност:
Погасителна давност – свързана е с бездействието на носителя на едно субективно право. Тя означава загуба на едно право. Всъщност не се погасява самото субективно право, а се погасява правото да се търси защита на правото. Погасява се само правото на иск.
Придобивна давност – този правен институт е свързан главно с вещното право. Придобивната давност означава придобиване на едно вещно право чрез продължително владение. По принцип елементите на придобивната давност са три: владение върху една вещ през определен от закона срок без прекъсване и изрично позоваване на придобивната давност.
Обекти на погасителната давност: Не се погасяват по давност: установителните искове, искът за делба, исковете, свързани със семейни отношения, исковете за претенции на държавата, исковете, свързани с правата на човека. Погасяват се по давност конститутивните искове.
Видове давностни срокове при погасителната давност чл110 до 120 от ЗЗД – те биват общи /5 години/ и специални давностни срокове /3 години/. Общ – с изтичане на 5-годишната давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. Специален – с изтичане на 3-годишна давност се погасяват: Искове, произхождащи от вземания за трудови възнаграждения; Искове, произхождащи от вземания за периодични плащания – лихви, наеми; Искове за вземания за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор.
Срокове при придобивната давност: Правото на собственост върху недвижими имоти се придобива чрез непрекъснато владение в течение на 10 години; ако владеещото имота лице е добросъвестно – 5 години. Правото на собственост върху движими вещи се придобива чрез непрекъсната владение в течение на 5 години. Недопустимо е придобиването по давност на вещи, държавна и общинска собственост.
Преклузивни срокове – те се установяват със закон. При тях не може да има отказ, спиране или прекъсване. Изтичането на преклузивния срок заличава самото субективно право,а не правото на иск. Тези срокове са сравнително кратки в сравнение с давностните. Процесуалните срокове са само преклузивни.