Видове Връзки с обществеността според функционално-целевия си признак

Според функционално-целевия си признак Връзките с обществеността се подразделят на лоялни и нелоялни. При лоялните се цели да се представи стопанското предприяти откъм позитивната си страна, а именно: процъфтяващо, авторитетно, стабилно финансово, популярно, неговата стокова продукция или предлаганите услуги са с високо качество, получили са признание сред специалистите, има отзиви за спечелени награди на международни изложби, борси и т.н. Лоялните Връзки с обществеността се ръководят преди всичко от собствените си постижения и реномето, което са постигнали. Нелоялните Връзки с обществеността се използват с една единствена цел – да увредят престижа на конкурента – близък или далечен. Обикновено се правят опите да компрометират ръководителите на конкуренцията, като се използва неверна информация, увреждаща доброто име на стоката или услугата.