Видове Връзки с обществеността според съобразно времетраенето на използваните мероприятия и средства

Съобразно времетраенето на използваните мероприятия и средства в практиката са известни три вида Връзки с обществеността: постоянни, частични и “ад хок”(по повод).
а) Постоянни Връзки с обществеността се наричат тези, на които не се прекъсва изпълнението на мероприятията, включени в програмата на кампанията за спечелване на общественото мнение. Кампанията на постоянните Връзки с обществеността продължава най-малко 5 години, за да можат дайствително да се постигнат известни успехи на въздействие сред обществеността. Освен това се изисква де се поддържат по-дълго време почти еднакви и сходни средства на Връзки с обществеността, за да се улесни възприемането им от целевите групи, за които са предназначени.
б) Към частичните Връзки с обществеността се включват извършените само някои операции, необходими на отделен клиент. Тогава той не търси услугите на специална агенция по Връзки с обществеността, а ползва по избор нейни мероприятия или средства, които смята, че ще му бъдат полезни – информация, марки, модели или идеи, които й заплаща след получаване. Частичните Връзки с обществеността сега се прилагат широко в материалното и нематериалното произвосдство.
в) Връзки с обществеността “ад хок” включват особени събития, случаи и поводи, непланирани и непредвидени за организиране и провеждане. Обикновено такива събития представляват интерес за комуникатора и затова последният ги прави достояние на обществеността и определени среди от населението.