Видове Връзки с обществеността в зависимост от поставените цели

В зависимост от поставените цели Връзки с обществеността се подразделят на два основни вида: Връзки с обществеността за разширяване и укрепване на взаимните отношения вътре в предприятито – сред персонала, и Връзки с обществеността извън стопанското предприятие, т.е. за създаване и развитие на неговите връзки с обществеността в рамките на страната и извън нея.
а) Вътрешните видове Връзки с обществеността имат за цел да развият хармонични отношения между собствениците – владетели на дълготрайните активи, ръководителите и работниците. Работниците-изпълнители биват постоянно информирани по проблемите и плановете за развитието на предприятието, за да се утвърди в съзнанието им фирмено уважение и всеотдайност към труда.
б) Чрез така наречените външни Връзки с обществеността стопанското предприятие се стреми да разшири и укрепи своите отношения с обществеността, като използва най-вече средствата на печата, връзките си с клиентите, производителите, бизнесмените, проседниците, транспортьорите, радиото и телевизията като комуникатори.
в) Връзките с общественоста, осъществявани в рамките на националните граници или извън тях, се подразделят на два подвида: национални и международни. За национални връзки с обществеността се говори, когато използваните средства са насочени за въздействие върху населението, живеещо в цялата страна. Обикновено те засягат отделни части за страната, целеви групи в различните селищни системи, райони или се отнасят до цялото население. Главно чрез средствата на Връзки с обществеността сред населението се формира представа за производството на предлаганите стоки и услуги в страната. В случаите, когато стопанското предприятие използва средства на Връзки с обществеността извън граница, тогава мероприятията се отнасят до така наречените международни Връзки с обществеността. Но и националните и международните Връзки с обществеността, имат еднаква цел: да обработват и спечелят общественото мнение вътре в страната и извън нея.