Видове борсови поръчки

1/ Пазарна поръчка – при нея клиентът заявява количеството и вида на ЦК, които  желае да бъдат купени или продадени, но не определя цената по която да се сключи сделката. Брокерът е длъжен да намери най-добрата цена за клиента.
2/ Лимитирана поръчка – при нея клиентът посочва вида на сделката – покупко или продажба, количеството и вида на ЦК, като същевременно задължително определя и минималната граница (лимит) при продажба и максимална граница при покупка на ЦК.
3/ Поръчка „около“ е близка да лимитираната поръчка, защото и при нея се фиксира цената на ЦК, но клиентът изразява съгласие, ако изискуемите цени не могат да бъдат постигнати, да се отстъпи от цената с определен от него размер.
4/ „Свързана“ поръчка е тази, при която се предвижда продажба на едни ЦК и с получените парични средства покупка на други, при условие, че двете операции могат да се извършат на една и съща борса.
5/ Арбитражна поръчка – прилича до известна степен на свързаната поръчка, но при нея операциите се извършват подчинено една на друга, но на различни борси.
6/ „Стоп поръчка“ – или поръчка за спиране на загуби. При нея клиентът поръчва на своя брокер, ако цените на притежаваните от него ЦК достигнат неблагоприятна граница да започне незабавна продажба.
7/ Поръчка „валидна да отменяне“ се изпълнява до момента до, който се намерят подходящите количество и цена, зададени от клиента.
8/ Поръчка „всичко или нищо“ – при тази поръчка желанието на клиента е да се продаде или купи цялото количество ЦК по определена лимитирана цена, а не да се продава на части.
9/ Отменяща поръчка е такава, която отменя подадена преди това поръчка