Видове акции

Видове акции – в зависимост от обстоятелството, дали върху лицевата страна на акцията е вписано или не името на първият и собственик, биват поименни или акции на приносител. Замяната на акции от един вид с акции от друг вид е допустима, когато са налице предпоставки, определени в закона. След като бъде напълно изплатена тяхната стойност, акциите на приносител по искане на акционера могат да бъдат заменени с поименни акции и обратно. Разпоредбата се прилага, ако в устава е предвиден ред за това /чл. 180/. Създадена е отчетност за поименните акции. Всяко АД е длъжно да води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции. Отбелязват се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Същите данни се вписват за временните удостоверения /чл. 179/. Не съществува обаче отчетност за акциите на приносителя в течение на годината. Държателите на такива акции стават известни на АД непосредствено преди годишното ОС на акционерите, когато се извършва регистрация. Тази регистрация обикновено се предвижда в устава като една от предпоставките за участие в събранието и за упражняване на правото на глас. Необходимостта от нея се съобщава в поканата за събранието. Допустимо е, наред с обикновените, да се издават привилегировани акции. Основното предназначение на този вид акции е да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидация. Други права на притежателите на привилегировани акции могат да бъдат предвидени в закона или в устава. Възможно е в устава да бъде предвидено привилегированите акции да са без право на глас. Изисква се това обстоятелство да бъде посочено в акцията. Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от Ѕ от акциите едно дружество да бъдат без право на глас. Щом дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде осъществено през следващата година заедно с плащането на дивидента за нея, носителят на привилегированата акция придобива право на глас. Това състояние трае до изплащане на забавените дивиденти. Когато предстои да се вземе решение за ограничаване на предимствата, които произтичат от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери. Те се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко ѕ от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите /чл. 182/. Допустимо е АД да издава и безналични акции /чл. 178/. Безналична е акцията, която не е обективирана върху материален носител хартия. Безналични могат да бъдат само поименните акции. Безналичната акция се установява с поименно удостоверение, издадено от АД. Издаването на безналична акция има сила след вписване в книгата за безналичните акции.