Важна част от колектижни трудови спорове

Важна част от колектижни трудови спорове  са тези , за неизпълнение на КТС.Те се решават по съдебен ред. Неправните КТС или наричаните икономически както и КТС на интереси обхващат:
въпроси които са уредени в законодателството с императивни правни норми , но работника или служителя енедоволен от съществуващата правна наредба;
въпроси които са уредени в законодателството с диспозитивна правна норма и работника или служителя представлява от синдикално предявени искания пред работодателя за конкретното им уреждане чрез колективни преговори и сключване на колективен трудов договор;
въпроси които нямат правна уредба , в действащото законодателство преговорите по тези въпроси като правило се водят в рамките на тристраното сътрудничество на национално равнище;
При сключване на КТД между синдикалните организации и работодателите възникват спорове относно тяхното съдържание.Тези спорове са колективни спорове по смисъла на чл.1ал.1/Закон за уреждане на КТС (ЗУКТС)Това е така защото споровете се отнасят до общи интереси на работника или служителя . Тези интереси са свързани с техните трудови и осигорителни отношения.Тези спорове се решават по реда на ЗУКТС. Работника или служителя като страна по КТС, като правило са от едно и също предприятие. Работника или служителя могат да бъдат от едно предприятие от един и същ отрасъл както и в мащаб на цялата страна – отнася се до решаване чрез стачка.
Уреждането на КТС е установен за тях от закона специфичен ред за намиране на удовлетворително за страните решение.Този ред съдържа разнообразни процедури , а именно непосредствени преговори,посредничество, трудов арбитраж и стачка.Според средствата които се  използва за уреждане на КТС те биват два основни вида:
способи за доброволно уреждане на КТС(мирно уреждане);
способи за  уреждане на КТС чрез сила и натиск т.е. чрез стачка;