Бюджетът за месец април е на излишък в размер на 369,6 млн.лв.

За месец април е отчетен излишък в размер на 369,6 млн. лв., което потвърди предварителните оценки за фискалната позиция и постигане на положително бюджетно салдо на консолидирано ниво. Към края на месец април бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1 299,7 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 958,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 341,4 млн. лева.

Постъпленията по КФП към края на месец април са в размер на 7 493,0 млн. лв., или 28,2 % от годишните разчети за 2010 година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към 30.04.2010 г. възлиза на 5 841,9 млн. лв., което е 78,0 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 452,2 млн. лв., или са постъпили 39 % от разчетените за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 2 480,2 млн. лв., което е 21,5 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 1 541,0 млн. лв., или 22,7 % от планираните със ЗДБРБ за 2010 г. Постъпленията от акцизи към 30.04.2010 г. са в размер на 908,2 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 19,8 %. Приходите от мита възлизат на 31,0 млн. лв., или 22,4 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 293,6 млн. лв., или 40,7 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.04.2010 г. са 1 615,9 млн. лв., което представлява 31,5 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 651,2 млн. лв., или 30,3 % от разчета за годината. Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 578,9 млн. лв., което се дължи в най-голяма степен на постъпилите в началото на 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които  имат еднократен ефект, но оказват влияние при съпоставката на общия размер на приходите за първите четири месеца на 2010 година. През месец април постъпи вноската от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 354,7 млн. лв., или с 18,2 % над предвидените в ЗДБРБ за 2010 година.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 30.04.2010 г. възлизат на 8 792,8 млн. лв., което е 32,6 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 7 309,1 млн. лв. (34,1 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 940,1 млн. лв. (23,9 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2010 г.) и лихвените плащания – на 265,2 млн. лв. (45,7 % от планираните за 2010 г.). Спрямо същия период на предходната година, разходите (вкл. вноската за бюджета на ЕС) нарастват с 367,4 млн. лв. (4,4 %), в т.ч. нелихвените разходи нарастват с 397,1 млн. лева. По-високият размер на разходите по консолидирания бюджет се дължи основно на по-високите социални и здравноосигурителни плащания, които към края на месец април са с 454,7 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Ръст се отчита и при субсидиите за реалния сектор и селскостопанските производители, който е свързан с усилията за стимулиране на икономиката и подобряване на условията пред българския бизнес. Лихвените разходи са намалели спрямо 30.04.2009 г. с 29,7 млн. лева. Капиталовите разходи са със 119,0 млн. лв. (11,2 %) по-малко спрямо края на април 2009 година.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към април 2010 г. от централния бюджет възлиза на 278,4 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 30.04.2010 г. е в размер на 6,7 млрд. лева.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 април 2010 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Бюджет“/„Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.