България подкрепя мерките на ЕК за защита на правата на ползващите автобусен транспорт в ЕС

transportСъветът по европейски въпроси към Министерския съвет одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, част «Транспорт и телекомуникации», който ще се проведе в Брюксел на 17 и 18 декември.

В областта на транспорта министрите от ЕС ще обсъдят предложение за Регламент на ЕП и Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт, който трябва да гарантира минимално равнище на защита за гражданите на съюза. Очаква се на заседанието България да приеме направеното от Европейската комисия компромисно предложение размерът на компенсациите за загубен или повреден багаж да се определя според вида на превоза, като за международните той се предвижда да бъде 1200 евро, а за градските, междуградските и регионалните – 500 евро. България ще подкрепи предвиждането на изключения в случаите на забавяне или прекъсване на пътуването поради лоши метеорологични условия или форсмажорни обстоятелства.

Специално внимание в предложението на Комисията е отделено и на хората с увреждания и намалена подвижност.

В рамките на Съвета ще бъде обсъден и проект на Директива относно таксите за сигурност в гражданското въздухоплаване. Предложението има за цел хармонизирането на съществуващите различни методи за определяне и събиране на дължимите суми за покриване на разходите по сигурността в гражданското въздухоплаване. Предвижда се министрите да разгледат доклад за напредъка на разговорите по темата. Страната ни счита, че директивата следва да се прилага за всички летища, в т.ч. търговските летища, които прилагат общите стандарти на Регламент 300/2008.

В сферата на телекомуникациите Съветът на ЕС ще обсъди предложение за изменение на Регламента за създаване на структури за управление на европейските спътникови радионавигационни програми. Ще се проведе и политически дебат по «Стратегия след i2010: към отворено, зелено и конкурентно общество на знанието». Очаква се българската делегация да подкрепи проекта на документа и да изложи целите, залегнали в приетата от правителството през тази година Стратегия за широколентов достъп.