България подкрепи да продължи финансирането в земеделието

На проведената днес във Варшава среща между министри на земеделието на държави-членки на ЕС, в която участва заместник-министър Преслав Борисов, България се присъедини към Декларация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. Декларацията очертава общата позиция на България, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия по отношение на важните въпроси, свързани с бъдещето на ОСП.

В документа се набляга върху необходимостта Общата селскостопанска политика да продължи да се прилага при съблюдаване на принципа на солидарност, като се осигурява подходящото ниво на общностно финансиране и след 2013 година.

Директните плащания в земеделието бяха определени като важен инструмент на ОСП, който следва да се запази с оглед подкрепа и стабилизиране на доходите в земеделието и за предоставяне на обществото на публични блага.

Приетата обща позиция изразява необходимостта от изоставяне на историческите и понастоящем неоправдани критерии за разпределение на средствата за подпомагане в земеделието.

В текста на приетата декларация бяха отразени направените от българската страна предложения.
България подчерта необходимостта да бъдат осигурени стабилни доходи на фермерите, за да могат да развиват своята дейност и да инвестират в европейско земеделие, което може да се случи чрез директните плащания в рамките на общата селскостопанска политика на ЕС.

Приспособяването на българските земеделски производители към високите изисквания поставени като условия за получаване на подпомагане от ЕС изисква сериозни инвестиции в техните стопанства. Поради това подпомагането и компенсирането на фермерите трябва да продължи, заяви пред форума Преслав Борисов и подчерта, че силната и ефективна обща селскостопанска политика е съществен елемент от бъдещата стабилност на Европа.

Постигането на целите на ЕС заложени в стратегията ЕС 2020 би било невъзможно без развитието на сектор земеделие и на селските райони, подчерта българският заместник- министър на земеделието Преслав Борисов.