България, в лицето на КЗК, беше приета за наблюдател в Комитета по конкуренцията на ОИСР

България, в лицето на Комисията за защита на конкуренцията, получи статут на наблюдател в Комитета по конкуренцията и работните групи към него на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Решението за това е взето от върховния орган на организацията – Съвета на ОИСР, на годишната му среща на 21 януари 2010 г.

„България вече отбеляза значителен прогрес в областта на политиката по конкуренцията и участието на Вашата страна ще позволи на Комитета да се възползва от опита Ви, като едновременно с това България ще получи достъп до добри политически практики на други страни”, се казва в писмото на г-н Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР, до председателя на КЗК г-н Петко Николов.

Комисията за защита на конкуренция взе активно участие с доклади по всички обсъждани теми в заседанията на Комитета по конкуренцията и работните групи към него, които се проведоха  в периода 15-17 февруари 2010 г.

КЗК беше представена и на Глобалния форум по конкуренцията (18-19 февруари 2010), който е най-голямото и представително събитие на ОИСР в областта на конкуренцията.

ОИСР има 30 страни-членки и годишен бюджет от над 340 млн. Евро. Европейската комисия също участва в работата на организацията. Страните членки на ОИСР произвеждат почти 60% до стоките и услугите в световен мащаб. Организацията често е наричана „мозъчен тръст”, като подпомага групите на Г-8 и на Г-20 по проблеми, свързани с трудовия пазар, инвестициите, данъците, бизнес етиката и финансите.

Основна задача на ОИСР е изграждането на силни икономики в страните членки, подобряване на ефективността, стимулирането на пазарната система, разрастването на свободната търговия и подпомагане на развитието на индустриализираните и развиващите се страни.

ОИСР осигурява форум за правителствата на страните членки да дискутират, развиват и усъвършенстват икономическата и социалната си политика. Сравнява се опитът, търсят се отговори на общи проблеми и се работи по координиране на вътрешната и международната политика в определени области. Подобен обмен може да доведе до съгласие да бъде установена юридически обвързваща рамка. Често дискусиите в ОИСР целят по-добро информиране на правителствата на страните членки по въпросите от спектъра на т.нар. обществена политика и изясняване на влиянието на националните политики върху международната общност.

Участието на представители на трети страни в дейността на отделните работни органи на ОИСР е ограничено. Дейността се състои изключително от обмен на мнения и дискусии по вътрешната политика на страните членки в съответния сектор, представяне на проблемите в сектора и търсене на съвет и предложения от останалите страни членки в тези работни органи.

Предоставянето на една страна дори само на статут на наблюдател в отделен работен орган на ОИСР означава нейното пълноценно участие във всички дискусии, както и очакванията на партньорите й за активен диалог и предоставяне на актуална и обективна информация за състоянието на сектора, трудностите по решаване на проблеми с нормативната уредба и др.