БСК: Реалното равнище на безработицата в края на 2010 може да достигне 19-20%

Протичащата остра икономическа криза нанася тежки и продължителни удари на експорта, инвестициите, производството, търговията, услугите, финансовата система, се констатира в позиция на Българската стопанска камара относно възстановяване на пазара на труда в условията на икономическа криза и стартиране на големи национални проекти с частно финансиране.
Изключително сериозни като мащаб и тенденции са и негативните последици за трудовия пазар, пише още в позицията на БСК. По данни на МТСП и Агенция по заетостта в края на м. г. нивото на безработица в страната достигна 9,13 %. При отчитане на данните на НСИ за постоянно нарастващия брой т.нар. обезкуражени лица (нерегистрирани и нетърсещи работа безработни), общото равнище на реалната безработица в края на м. г. надхвърля 13.8 %.
Бюджетните прогнози за 2010 г. за средно равнище от 11.4%, предполагат официално регистрираната безработица да надхвърли 13.7 % в края на т. г. При отчитане и на нерегистрираните трайно безработни и обезкуражени лица, както и нарастващия обратен поток на трудова миграция към страната, реалното равнище на безработица през декември 2010 г. се очертава да достигне критични прагове на социална поносимост (19-20 %, в зависимост от оценката за контингента от икономически активни лица). Следва да бъде взето предвид и вероятното забавяне (лаг) на търсенето на работна сила спрямо икономическия растеж, поради необходимостта от увеличаващо се нарастване на производителността на труда като условие за растеж в отделните сектори.
Последните индикации за постепенно, забавено и вероятно ниско като растеж възстановяване на българската икономика, липсата на осезаем значим ефект от предприетите антикризисни мерки, изискват компетентните държавни органи да предприемат незабавни допълнителни действия с бърз и мащабен ефект върху заетостта в краткосрочен и средносрочен план. Активните мерки и политики, осъществявани от МТСП и Агенцията по заетостта, вкл. по Националния план за действие по заетостта и ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, следва да бъдат допълнени с ускоряване стартирането на крупни проекти в основната инфраструктура, енергетиката, транспорта и мобилизиране на допълнителни частни финансови ресурси. Такъв тип мерки, действия и проекти следва да бъдат реализирани с минимален бюджетен ресурс, когато е заявен частен инвеститорски интерес и висока степен на предварителна готовност. Допълнително следва да бъдат преразгледани всички административни и регулативни пречки, възпиращи бързата реализация на един основен пакет от крупни национални проекти с частно участие и финансиране. Като представителна организация на българския бизнес и работодатели, Българската стопанска камара изразява сериозна загриженост и предлага спешно да стартира работата по идентифицирането на големи национални проекти за незабавно концесиониране и публично-частни партньорства. БСК предлага в спешен порядък да бъде подготвен списък с потенциални проекти за концесиониране, който да бъде публично оповестен и незабавно обсъден с представители на заинтересованите инвеститори. При възприемане на това предложение БСК е готова да създаде необходимата организация и съдействие от страна на съответните браншови организации. /БГНЕС