Брокерки кредит

Този кредит  е свързващо звено между фирмения и банковия кредит
Специфични техники и начини за кредитиране на външноикономическите сделки: Тези техники нямат пряко изразен кредитен характер, но се приближават към някои от особеностите на кредита. Такива са лизингът, факторингът и форфетингът.
Лизинг  – най – общо това е отдаване под наем или аренда на реален капитал. В международната практика са познати различни лизингови операции с валутен характер. Но основни са:
оперативния лизинг – целта е частично финансиране на определени инвестиции
финансов лизинг – целта е цялостно финансиране на инвестициите

Факторинг. При него един субект поема събирането на вземанията на друг субект. Най – общо факторинговата операция във външно икономическите връзки представлява покупка на парични /валутни / вземания на даден износител към вносител и след това инкасиране на това вземане.
Субектите, които участват в тази сделка са:
факторинговата кампания / “ фактор”/
първоначалния кредитор / клиент на фактора /
длъжникът / вносителят/
Изгодата за първоначалния кредитор, който продава своето вземане на факторинговата организация, е че получава предварително своето вземане, без да изчаква крайния срок. За това предварително инкасиране на вземането кредитора прави отстъпка на фактора в размер между 10 и 20% от сумата. Когато длъжникът изплати своите задължения към фактора, той връща на кредитора удържаната преди това сума / 10 –20 % /, като спада само комисионното възнаграждение.