Брак. Сключване на брака , форма и процедура

Чл.6  е логическо доразвитие на чл. 46 от Конституцията –  които дефинира брака  като доброволен съюз между мъж и жена с което въвежда принципа на хеторогенен и моногамен характер на брака. Брака е съюз м/у мъж и жена и което решава еднозначно  дали брака е съюз или договор.

Договорна концепция  –  бълг. законодателство се абстрахира от нея.

Брака е съюз  – които се скрепва

Брачната връзка възниква не от брачния договор , а ще е резултат от волеизвяленията направени от двамата встъпващи в брак пред длъжностното лице по гражданско състояние .

Брака не възниква в резултат на съгласуване на насрещни волеизявления  , а от 2 успоредни изявления всяко което е адресирано  към длъжностното лице по гражданско състояние. Синоним на понятието брак е понятието е брачна общност – изразява  най добре концепцията за брака като съюз .

Правилата на чл. 13 и следващи от ЗЗД  – които регулират сключването на договорите въобще не могат да намерят приложение.

Годежа не е предварителен договор /чл. 19 ЗЗД /  за сключване на брак

Чл. 6 от СК –  важно значение с оглед формата за действителност на брака.  Чл. 6 ал. 1  – само гражданския брак  сключен във формата  предписана от закона …..

От влизане в сила на наредбата  за закон за брака  – единствената форма за действителност на брака  е гражданския брак . Тази форма се счита за спазена при спазване на чл. 6 – до чл. 10 .

Бълг. Законодателство проявява търпимост към религиозния брак , но религиозния брак няма юридическа стойност на правопораждащ юридически факт.

Само 1 хипитоза  при която се приема религиозния брак –  Когато се прилага закона по местоизвършване на действието / Сключен брак в Африка  извършен от шамана – след това регистриран в общината / Бълг. Законодателство ще зачете този брак за действителен само ако е сключен между бълг и чужд гражданин, в Африка/

Брака е несъществуващ когато не е спазена формата .

Чл. 32 и 33 СК – регулират  приложното поле на бащинството – свързана със съпружеско качество на призумтивния баща.

Установителен иск  – 3 год. Срок от раждането на детето ,; от навършване на пълнолетие;  припознаване ;

Ако брака е нищожен поради липса на форма за действителност , децата

Римляните се опират на две маскими : майката винаги е сигурна ; бащата е винаги този когото брака  посочи.

Съвремените  законодателства причипва тази рамка. Действащото законодателство поставя изисквания за встъпване в брак – чл. 7 . Закона изсиквака съгласието за брак да се даде лично и едновременно.Не може да се сключи брак с законен представител, пълномощник. Лице напълно недееспособно не може да сключи никога брак.

Съгласието /глух, ням, сляп/ трябва да има тълковник. Чл. 478,479  ГПК урежда техи фигури. Едновременно се дава съгласие пред длъжностното лице.

Бълг.законодателство изключва всякаква възможност за модалитети /срок , условие, тежест / ;  Наличието на симулация в изявлението е абсолютно без значение за сключения брак. Брака се прекратява при обявена смър, развод , унищожаване на брака- чл. 94.

Действащото законодателство установява/ чл. 10 / 30 дн. Срок за подаване на заявление за встъпване в брак пред общината заедно с докумените установяващи липса на брачни пречки . Неспазването на този срок не прави брака  недействителене. Ако в този срок единят се откаже от сключването на брак ,

Чл. 10 ал. 3 – брака се счита за сключен  когато се подпише от дл. Лице  и двамата  .Този акт има конститутивно действие –  ако се роди дете и не е съставен акт за раждане, или почине човек не е съставен смъртен акт , няма пречка по реда на чл. 436 ГПК в охранително производство Съда да постанови  със съд. Решение съставянето на тези актове. Акта за смърт и раждане има декларативно действие .

Ако по някакава причина не е съставен акт за брак , съда не може по късно със свидетели да установява че има сключен брак.

Чл. 51  и следващи  от закона за гражданска регистрация, и общите правила  чл. 34 и следващи  / да се прочете /

Годежа  – /спонсалия / няма правно значение на обещание за сключване на брак по бълг. Законодателство. Годежа може да произведе правни последици в 2 насоки.  1. С оглед разпоредбата на чл. 105 от СК , – след развода  дарения на значителна стойност направени от единия съпруг на другия или от роднини на единия съпруг  с оглед на брака могат да бъдат предявени с иск  в 1 год. Срок .  Годежни дарове  – могат да бъдат отменени ако са със значителна стойност  . След  / развод / приключване на брака този иск може да се заведе и да се иска връщане на – годежен пръстен за 30 хил.

Чл. 105  – ако отмяната не противоречи на морала / ако мъжа е виновен за прекратяването на брака  не може да иска връщане на пръстена/

Евентуално с оглед на деликтен иск на единия от настаналите съпрузи лица  за обещание на неимуществени вреди чл. 52 ЗЗД , ако даденото , но неизпълнено обещание за брак е дадено  сериозно и публично .