Бог Еа – Атлантида, Троя, Персия загадки от древността

atlantida, атлантида, персия, трояСвещените текстове и митове на различните народи по своята същност са най-старите източници, достигна­ли до нас. Някои открития от последните години пот­върждават факти, за които преди това можехме да нау­чим само от епоса или религиозните книги. И в това ня­ма нищо чудно. Така наречените „свещени книги“ и ми­товете, възприемайки неизбежно сведения от народната памет, съдържат отзвуци на действителни събития. Ето защо историкът трябва да се стреми да открие в преда­нията и религиозните текстове истинското и рационал­ното, на което науката може да се опре.

Така например е постъпил немският археолог Х.Шлиман. Следвайки едва забележимия пунктир, набелязан от Омировите редове, той открил след множеството зе­ми и страни легендарната Троя и нейните руини отново излезли на бял свят. Троя, която изглеждала на всички само прекрасна измислица, игра на въображението, се оказала действителност. Така, движейки се по следите на смътни упоменания и полузабравени  митове, изсле­дователите извличат от небитието забравени градове и цели цивилизации. Глинените таблични на Шумер назо­вават пет града, които са съществували преди потопа: Ериду, Баб-Тибира, Ларак, Сипар и Шурупак. Ако при­емем за измислица всичко, което се отнася до потопа, би трябвало да смятаме за измислени и градовете, спо­менати във връзка с него. Археолозите не се оказаха та­кива скептици и бяха възнаградени. Три от петте споменати „допотопни“ града са вече намерени. Те са Сипар и Шурупак.

Нещо повече, в хода на разкопките са открити следи от голямо наводнение, сполетяло някога този район. То­ва дало повод да се предположи, че прословутият по­топ, за който разкриват шумерските и библейските тек­стове, е имал в основата си някакво реално събитие.

„През втория месец на седемнадесетия ден от месеца – четем в Библията – в този ден всички извори на вели­ката бездна се разтресли и небесните прозорци се отво­рили. И се лял над земята дъжд четиридесет дни и чети­ридесет нощи“.

Но хиляди години преди на бъдат написани тези ре­дове повестта за потопа е записана на глинените таблички на Шумер.

„Сутринта рукна порой, а през нощта с очите си ви­дях обилния дъжд. Погледнах в лице бурята, страшно беше да се гледа… Първия ден бушува южният вятър, налитайки стрем­главо, запълвайки планините, сякаш война е сполетяла хората. Не се виждат един друг…“ Както и в библейския вариант, става дума за потоп, изпратен отгоре, за да изтреби човешкия род.

Обаче предания за така­ва катастрофа, която уни­щожила уж почти цялото човечество, срещаме не са­мо в този район. Такива сведения намираме и в еги­петските свещени книги, и в санскритските текстове на Индия, и у народите от Тихия океан, и в предани­ята на двете Америки.

До нас са достигнали някои от изображенията на това събитие. Едната от рисунките е взета от ацтекски кодекс, а другата е древновавилонско изображение.

Английският етнолог Дж.Фрейзър, като говори за повсеместното разпространение на съобщения за катас­трофата, изтъква например, че от 130 индиански племе­на в Северна, Централна и Южна Америка няма нито едно, в чиито митове да не е отразена тази тема.

Ето какво разказва един от достигналите до нас древномексикански текстове „Кодекс Чималпопока“. „Небе­то се приближило до земята и в един ден загинало всич­ко. Дори планините се скрили под водата… Казват, че скалите, които виждаме сега, тогава са покрили цялата земя, а „тетзонтли  кипяло и клокочило с тътен и се из­дигали червени планини…“

А ето какво са писали за тази катастрофа в своя ко­декс „Попол-Вух“ жреците на индианците киче, чиито потомци живеят сега на територията на Гватемала: „Ста­нал много голям потоп…Потъмнял ликът на земята и започнал да вали черен дъжд, пороят се леел ден и нощ… Хората бягали отчаяни…Те се опитвали да се изкачат на покривите на къщите, които се срутвали и ги захвърля­ли на земята…Те се опитвали да се покатерят на върхо­вете на дърветата, но дърветата ги изхвърляли, хората търсели спасение в пещерите и скалните дупки, и те пог­ребвали хората. Така завършила гибелта (на рода, раси­те) на хората, обречени на унищожение.“

Спомен за това се е запазил и у индианците от басей­на на Амазонка, чиито предания разказват, че веднъж се раздал страшен рев и грохот. Всичко потънало в мрак, а после върху земята налетял порой, който отнесъл всич­ко и потопил целия свят. „…Водата се издигнала на го­ляма височина – гласи едно от бразилските предания – и цялата земя била потопена във вода. Мракът и пороят не прекъсвали. Хората бягали, не знаейки къде да се скрият, изкачвали се на най-високите дървета и плани­ни.“

Ясно е, че през този период са се образували плани­ни. Индианците от островите кралица Шарлота твърдят например в митовете си, че до катастрофата земята не е била такава, каквато е сега. и че тогава съвсем не е има­ло планини. „Кодекс Чималпопока“ споменава за изди­гащи се червени планини, явно нажежени или покрити с разтопена лава.

Подобни сведения за предполагаема катастрофа, ко­ято освен от потоп е била придружена от урагани, зе­метресения и вулканична дейност, са запазени и у афри­канските народи. Става дума, изглежда, за някаква ка­тастрофа, която станала близо до тези райони, някъде между Америка и Африка.

Това личи и от обстоятелството, че заедно с отдалечаването от Атлантика характерът на митовете се изме­ня. Мащабите на катастрофата стават някак си по-мал­ки. Преданията разказват вече само за голямо наводне­ние.

Например в преданията на индианците от Аляска (племето глингит) се говори само за потоп. Малкото оцелели хора плували с кану към планинските върхове, за да се спасят от бушуващите води. Мечки и вълци, по­дети от потопа, без да се плашат, бързали да доплуват до лодките и хората трябвало да ги пропъждат с копия и весла.

В Южна Америка може да се види същата картина: говори се предимно за потоп, от който хората се спася­вали, като се изкачвали на върховете на планините.

Ако мислено се движим от предполагаемия център на катастрофата към изток, през Средиземно море, Персия и по-нататък към Китай, ще видим как постепенно и пос­ледователно се изменя характерът на преданията. Гръц­кият епос съобщава, че по време на потопа земята пот­репервала. „Едни търсели по-високи хълмове, други се качвали на лодки и работели с веслата там, където не­отдавна били орали, трети улавяли риби по върховете на брястовете…“ До този район достигнали, както се вижда, само колебанията на почвата и вълната на на­воднението, която не потопила високите хълмове и се покачила не по-високо от върхарите на дърветата.

В свещената книга на древните иранци „Зенд-Авеста“ се казва, че по време на потопа „по цялата земя водата била на височина, колкото човешки ръст…“

Преданията твърдят, че в югоизточния район на Азия, в Китай, морските води залели сушата и след това се от­теглили от крайбрежието на югоизток. Естествено е да предположим, че щом в един район на земното кълбо е имало огромна приливна вълна и водите са достигнали даже върховете на планините, то някъде в противопо­ложния район би трябвало да има отлив. Заедно с дви­жението на изток постепенно се намалявала и височина­та на водната покривка: в Централна Америка водите достигнали до върховете на най-високите планини, в Гърция – не по-високо от хълмовете и върховете на дър­ветата, а в Персия достигали до височината на човешки ръст. Такава е цялостната картина, която се оформя от множеството откъслечни възпоминания, запазени в па­метта на различни народи. Освен че съобщенията за по­топа са повсеместни, още едно обстоятелство прави впе­чатление: странните съвпадения на някои подробности за това събитие. Съвпадения, които се срещат у народи, разделени от много хиляди километри. Така, почти нав­сякъде   им а   някакви    предвестници    на бедата, които предупреждават хората за приближа­ващата се катастрофа.

Във вавилонския епос бог Еа предупреждава цар Ксисутрос за предстоящия потоп: „Сине на Убар Туту – ка­зал той,- разруши си дома и си построй вместо него ко­раб. Не се’ грижи за имуществото си, радвай се, ако спа­сиш своя живот. Но вземи със себе си на кораба различ­ни живи същества.“

Приблизително същото говорел богът в ацтекския ко­декс: „Не прави повече вино от агава, а започни да дъл­баеш ствола на голям кипарис и влез в него, когато през месец Тозонтли водата достигне небесата.“

И в Библията пратеникът, който предложил на Ной да направи ковчег, също се представя като бог. Подоб­но на християнския бог, на бог Еа и на бога от тихоокеанските легенди индийският бог Вишну също предуп­реждава човека за предстоящото бедствие. На острови­те в Тихия океан също има многобройни предания за ня­какви пришълци, които предупреждават за катастрофа­та. Тези, които си построили салове, казват преданията, се спасили. Летописи от Бирма разказват за човек, кой­то „се появил от висшите селения“.“Облечен в черно, той ходел навред, където се събирали хора, по улиците и със скръбен глас ги предупреждавал за онова, което трябва­ло да стане;“ Друга обща черта: в числото на предупре­дените и спасили се от гибел винаги фигурират двама души -мъж и жена (понякога придружени от деца). В библейските текстове това са Ной и жена му, в гръц­ките легенди – Девкалион и Пира, в Уелс – Дюейвен и Дюейвич, Бит и Бирен в ирландския епос, мъжът и жена­та – легендарните родоначалници на баските.

Такава е картината и от другата страна на Атлантика. У ацтеките, индианците от Бразилия, североиндианските племена – навсякъде се повтаря същата тема: два­ма души, мъж и жена, се спасили от потопа.

Още една обща черта: като се спасяват от заплашва­щото ги бедствие, предупредените вземат със себе си различни животни. Така постъпва библейският Ной и древномексиканският Ната, Етси у канадските ин­дианци и индийският Ману, Троу в Борнео и героят на шумерския епос за потопа Ксисутрос.

Когато водите на потопа започват да спадат, спаси­лите се слизат на върха на планината, която първа се е появила изпод водата. „…В планината Нацир спрял ко­рабът. Планината Нацир задържала кораба, не му дава да се люлее…“ („Поема за Гилгамеш“). У Ной тази ро­ля изпълнява планината Арарат, у героя на гръцкия по­топ Девкалион – планината Отрие (или Парнас), у спа­силия се от потопа прародител на жителите на Таити -върхът на планината Питохито и т.н. Изглежда обаче, списъкът на необяснимите аналогии не се изчерпва само с това.

Библейският Ной от време на време пускал от ковче­га си п т и ц и, за да узнае дали е завършил потопът. Това той правил три пъти. Когато гълъбът се завърнал с маслинено клонче, в човката, това било знак, че води­те са започнали да спадат: И героят на значително по-старата шумерска легенда за потопа, който също се спа­сил в ковчег, е пускал птици, за да узнае дали някъде се е появила земя.

Оказва се, че точно така са постъпвали и героите от американските предания за потопа, за които разказват индианците от Западна, Централна и Северна Америка. Когато водите спаднали, птица донасяла в човката си зелено клонче на спасилите се.

Повече от две хиляди години хората четели в библи­ята, че на небето се появила небесна дъга, която ознаменувала края на потопа. Когато при археологичес­ките разкопки били намерени глинените таблички с тек­ста на древношумерския епос за Гюлгамеш, станало ясно, че това споменаване на небесна дъга е заимствано оттам.

Но защо пък същото съобщение намираме в свеще­ните книги и предания на Америка и в полинезийските митове? Подобно на християнското и на шумерското предание, в митовете на Америка и Тихия океан краят на потопа също се ознаменува с дъга, появила се на небето.

Не по-малко удивителни са и други необясними ся­каш аналогии.

У ацтеките, обитаващи Мексико, е запазен следният текст. Бог Титлакахуан предупредил един човек на име Ната за очакваната катастрофа и подобно на християн­ския бог го посъветвал да си направи ковчег.

Останалите богове били уверени, че всички хора са загинали. Но когато водите спаднали, Ната и жена му запалили огън и започнали да пекат риба. Миризмата достигнала до небето и боговете се досетили, че някой от хората е оцелял. -Какъв е този огън там? – възкликнали те.- Защо той така одимява небето?

Разгневените богове искали да довършат унищожени­ето на човешкия род, но Титлакахуан ги убедил да прос­тят на спасилите се. В библията също можем да проче­тем, че след потопа Ной наклал огън и по миризмата на изгорената жертва бог узнал, че хора са се спасили. Но, както е известно, библейските митове водят началото си от още по-ранни, по-специално от вавилонски източни­ци. Тук съвпадението е още по-поразително. След пото­па „боговете се събрали като мухи“, привлечени от ми­ризмата на жертвата. По миризмата те разбрали, че се е спасил някакъв човек с жена си и, както колегите им в Мексико, страшно разгневени, решили да унищожат те­зи хора. И точно така пък застъпничеството на бог Еа, който своевременно бил предупредил хората за потопа, ги спасило.

Големият брой на аналогиите, както и повсеместността на съобщенията за потопа дават основания да се пред­положи, че в основата им лежи някакво реално събитие, което действително е оставило спомен у човечеството.