Безценните пантофи

приказки

Имало едно време един беден ин­дийски селянин, който искал да стане богат. След като мислил дълго за сво­ите проблеми, накрая той решил да отиде в столицата Делхи, за да посе­ти там известния суфи светец Хазрат Низамудин Аулия.

– Светецът е добър човек – мислел си селянинът – и ако го помоля, той сигурно ще ми даде достатъчно пари, за да започна търговия.

Светецът имал много богати пос­ледователи, затова селянинът смя­тал, че и той би трябвало да е богат човек. Селянинът бил толкова беден, че трябвало да извърви пеша целия път до Делхи.

– Няма значение – успокоявал се той, – на връщане ще бъда достатъчно бо­гат, за да яздя един прекрасен кон.

Уморен и гладен, той пристигнал най-накрая в дома на Низамудин. Учи­телят го приветствал учтиво, а уче­ниците му показали къде може да се измие и му донесли храна да се подкре­пи. Веднага щом си отпочинал, селя­нинът обяснил защо е дошъл.

–  Защо е важно за теб да имаш па­ри? – попитал го Низамудин.

Когато селянинът му обяснил, че е толкова беден, че не може дори да си позволи да яде достатъчно, светецът казал:

– Добре дошъл си да останеш при мен толкова, колкото пожелаеш. Тук ни­кога няма да останеш гладен.

Селянинът обаче искал пари. Той ка­зал на Низамудин, че би желал да остане в собственото си село, но му трябват пари, за да живее удобно в ху­бава къща и да си купи дюкян, за да за­върти търговия.

– Приятелю – рекъл дервишът, – за­що тогава си дошъл при мен? Аз не съм богат. В Делхи обаче има достатъч­но богати хора. Най-богат от всички е императорът на Хиндустан. Не си ли мислил да отидеш при някой от тях?

Селянинът признал, че наистина си е мислил за тях.

– Но за жалост, Хазрат Низамудин, знам от опит, че богатите никога не поделят с охота своето богатство с бедните. Ако отида при императора, съмнявам се, че той ще иска дори да ме приеме, да не говорим да ми даде торба злато. Но аз съм чувал, че ти никога не връщаш никого и че много богати хора са твои последователи. Затова и дойдох точно при теб.

– Разбирам – било всичко, което ка­зал Низамудин в отговор.

Скоро дошло време за молитва и всички започнали да се молят. След това учителят разговарял и с други посетители, после било време за всич­ки да пеят религиозни песни. Щом свършили с песните, той започнал да преподава на своите ученици. Накрая дошло време за сън. Селянинът забе­лязал, че светецът се занимава с ежедневните си задължения. Отнача­ло той се надявал, че Низамудин ско­ро ще го повика и ще му даде някакви пари или ще помоли някой от своите богати посетители да направи това.

Минали обаче два дни и бедният чо­век станал нетърпелив. Най-накрая, на сутринта на третия ден, след за­куска, той осъзнал, че едва ли ще по­лучи от Низамудин друго, освен хра­на и подслон и че е най-добре да се при­бере обратно в селото си.

Силно разочарован, той казал сбогом на суфи светеца.

–  О, значи вече си тръгваш – казал Низамудин. – Не мога да те оставя да си отидеш оттук с празни ръце.

Надеждите на селянина веднага се съживили. В следващия момент обаче те били разбити на пух и прах, кога­то Низамудин събул от краката си своите износени чехли и ги подал на човека.

–  Предстои ти дълъг и прашен път, приятелю, и тези пантофки мо­гат да ти свършат работа. Само това, което нося на себе си, мога да нарека моя собственост, затова ти ги подарявам заедно с моята благос­ловия.

Селянинът не искал да обиди учите­ля, като откаже подаръка, затова взел чехлите и си тръгнал с натежа­ло сърце.

– Целият свят говори за великия Хазрат Низамудин Аулия – мислел си той, – но Низамудин е почти толкова бе­ден, колкото съм и аз самият.

Той увил чехлите в тюрбана си и сло­жил вързопа под мишница. Как само ще му се присмеят неговите съселя­ни, мислел си той, когато разберат, че единственото богатство, което е получил от Низамудин в Делхи, е чифт стари чехли! Той се чудел дали да ги захвърли край пътя и да си спести уси­лията да ги мъкне нататък.

– Дори не мога да продам едни тол­кова стари и безполезни чехли – мис­лел си той със съжаление.

Слънцето вече се било издигнало високо в небето. Бедният човек вдигнал ръка, за да забърше потта от челото си. В далечината той съзрял голям об­лак прах да се носи към него. Докато го наблюдавал, видял в него да се от­кроява силуетът на прекрасен бял кон, носещ се в галоп към Делхи. Ездачът бил не по-малко забележителен.

– Това ще да е някой богат човек, кой­то страшно бърза към столицата – помислил си селянинът.

За голямо негово учудване ездачът спрял коня си точно пред краката му. Внушителният конник скочил от сед­лото и посочил вързопа.

– Ти си щастлив човек! – възкликнал той. – Идваш от великия светец Хазрат Низамудин Аулия! Какъв е безцен­ният му подарък, който криеш в този вързоп?

Бедният селянин замънкал, че наис­тина е бил при суфи в Делхи, но не е получил нищо безценно. Той попитал с подозрение откъде между другото непознатият знае, че той е бил при Низамудин.

– Разпознах сладкия парфюм на моя учител, Низамудин Аулия, затова не можеш да ме заблудиш – казал чове­кът и се представил като Амир Кхусро.

Селянинът развил вързопа и му по­казал чифта изтъркани пантофи. За негова голяма изненада, Амир Кхусро взел в ръце чехлите, сякаш били най-нежни цветя и ги притиснал към сър­цето си.

– Минаха вече цели шест месеца, от­както не съм виждал учителя си – обяснил той. – Яздех към Делхи, кога­то те срещнах. Бъди така добър и ми продай тези пантофи, макар да знам, че цената им не би могла да бъде из­мерена. През тези шест месеца бях на императорска служба и за работата си получих торба злато. Моля те, вземи златото, коня и копринената ми роба и ми дай в замяна тези благосло­вени пантофи!

Селянинът със сигурност бил чувал за Амир Кхусро, най-известния уче­ник на Низамудин. За него казвали, че е най-добрият поет на земята и той бил много почитан от императора. Винаги когато не бил необходим на своя повелител обаче, той прекарвал всяка свободна минута със суфи учи­теля си.

– Този поет трябва да е луд богаташ – мислел си селянинът и се съгласил да продаде пантофите.

И двамата били доволни от сделка­та, като всеки от тях вярвал, че е по­лучил най-голямото богатство. Пеей­ки си щастливо, Амир Кхусро закра­чил към Делхи, а селянинът препуснал към дома си, вече богат.

Едно поучение на Низамудин Аулия

Царете скриват съкровищата си на две възможни места. Първото, и най-очевидно, е здраво укрепена стая, коя­то може да бъде обрана, опразнена или завладяна. Второто и по-сигурно мяс­то е в земята, сред развалини, къде­то никой не би помислил да търси.