Безналични акции

Правната уредба на безналичните акции се съдържа в чл.187б от ТЗ. Това са членствените права на акционера, които не са материализирани в ценна книга. По съдържание те не се отличават по правата по наличните акции.

Обстоятелството, че безналичната акция не е документ, предпоставя въвеждането на специални правила за нейното издаване и прехвърляне. Правата по безналичната акция се придобиват както на оригинерно основа-ние – при учредяване на дружеството или при увеличаване на капитала, така и на деривативни основания – чрез прехвърлянето им от акционер на трето лице.

Придобиването на безналичната акция изисква обективиране на елементите на фактическия състав на учредяването на дружеството или на увеличаването на капитала. Прехвърлянето й се извършва с цесия. Поименното удостоверение, с което се установява безналичната акция, е непрехвърлимо. Когато се прехвърля безналична акция, на приобретателя се издава ново удостоверение. Ако се прехвърлят само част от акциите, на прехвърлителя се издава ново удостоверение за останалата част на акциите. Разпореждането с безналична акция има сила само след вписването в книгата с безналичните акции.

Сравнителна таблица на предимствата и недостатъците на безналичните и материализираните ценни книги ( приложение 1)