Банкова система и ПП

Депозитната политика е един от най-важните елементи в предлагането на пари. Това предлагане се осъществява от:

–         ЦБ – координира дейността на ТБ и управлява парите в икономиката;

–         ТБ – приемат и управляват депозити;

–         Други икономически субекти.

Водеща роля в процеса на ПП принадлежи на ЦБ, която управлява парите и паричното обращение в националната икономика, контролира чековото и наличното обръщение, създава правила за поведение на ТБ.

Осъществява касово изпълнение на държавния бюджет. Поддържа курса на националната парична единица чрез интервенция на паричния пазар.

Важно значение за паричното предлагане имат паричните пасиви на ЦБ – резерви и пари в обръщение.

Парите в обръщение са пари, които ЦБ емитира и контролира. По принцип банката контролира и наблюдава само парите, които е пуснала само в обръщение, т.е. своите парични пасиви. Резервите по своята същност са пари на ТБ, които са по сметка в ЦБ. Те включват:

–         депозитите на ТБ в ЦБ

–         парите които реално се управляват и се държат в банките.

Депозитите и предлагане на пари – обикновено депозити. Те са част от предлагането на пари. Това означава, че отпускането на кредита от страна на банката в действителност е процес на създаване на пари.