Банките ще трябва да поместват на интернет-страниците си референтния си лихвен процент, приеха депутатите на първо четене

Народното събрание прие на заседанието си на 27 май 2010 г. на първо четене промени в Закона за потребителския кредит. Те предвиждат всеки кредитополучател да може да получи информация за референтния лихвен процент на банките от интернет-страниците им. Всяка банка ще трябва да помества в интернет данните за референтния лихвен процент. Според един от вносителите на изменението Мартин Димитров /ПГ на Синята коалиция/ целта е потребителите да имат възможността да взимат максимално информирано решение коя банка да изберат, преди да вземат кредит, без да се налага да посещават офисите на банковите институции.

Референтен лихвен процент е базата за изчисляване на лихвения процент по кредита. Всяка банка има право сама да определя методологията за формиране на този процент, която също ще трябва да бъде достъпна на интернет страницата на кредитора.

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувала 1130 производства през 2009 г. и е наложила глоби и имуществени санкции за общо 14 416 689 лева. Това е посочено в доклада на комисията, който народните представители приеха днес. От образуваните производства, 902 са по Закона за обществените поръчки, 16 са по Закона за концесиите и 212 са по Закона за защита на конкуренцията. В 44 от случаите производствата са образувани с решение на КЗК. Общо 160 производства са образувани по искане на заинтересовани лица, седем са по върнати решения на КЗК от Върховния административен съд и едно е по искане на прокурор. Решенията и определенията, с които комисията е приключила съответните производства, са 987.

През 2009 г. са образувани 89 производства за нелоялна конкуренция. През същия период са постановени 77 решения – 19 по производства от 2008 г. и 58 – по образувани преписки от 2009 г. В 35 от случаите са установени нарушения, при 32 няма констатация за нарушение, а прекратените производства са осем. Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция продължават да бъдат свързани с имитация на стоки или услуги на конкуренти и нелоялно привличане на клиенти. Нараства броят на образуваните производства за проучване на нарушения в областта на забранената реклама, посочват от комисията.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Вносител на промените е Министерският съвет. Изменението на закона е свързано с гаранцията за връщане на лицето за изтърпяване на наложеното наказание в България. В тези случаи българският съд следва предварително да изиска и получи от издаващата европейска заповед за арест държава такава гаранция, че то ще бъде върнато след приключване на наказателното производство.

В пълно съответствие с Рамковото решение за Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите – членки на ЕС се предлага да се прецизират разпоредбите относно условията за прилагането на заповедта в частта относно тежестта на наложеното наказание лишаване от свобода. Премахва се необоснованото изискване за предоставяне на доказателства за наличието на влязъл в сила съдебен акт, на основание на който е издадена Европейската заповед за арест. Според вносителите предложенията за промени в закона ще улеснят дейността на правоприлагащите органи.

Оценителите с безсрочен лиценз от Агенцията за приватизация ще се вписват в публичния регистър на Камарата на независимите оценители след подаване на заявление с приложен лиценз. Това приеха депутатите на първо четене на промени в Закона за независимите оценители. В действащия сега закон е предвидена забрана оценителите с безсрочен лиценз от агенцията, които не са се вписали до декември 2009 г. в регистъра, да не упражняват професията. Вносителите на промените посочват, че по информация от Агенцията по приватизация, повече от 60 на сто от лицензираните оценители не са имали възможност да подадат заявление за вписване в регистъра в срока, предвиден в действащия сега закон. С промяната, приета на първо четене, се предвижда тези оценители да могат отново да упражняват свободно оценителска дейност.

Парламентът прие за сведение Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г.През миналата година до омбудсмана са подадени  2686 оплаквания, които са с 12 процента повече в сравнение с 2008 г. Отправените сигнали и жалби от 2005 г. до края на 2009 г. са общо 11 453. Оплакванията от гражданите най-често са свързани с предоставянето на обществените услуги, социалните дйности и проблемите на собствеността.

В доклада за първи път през 2009 г. е измерен „Национален индекс на доброто управление в местната власт“. Неговата стойност е 48,77 пункта по скала от 1 до 100. Според омбудсмана Гиньо Ганев това показва сравнително ниски резултати при прилагането на принципите на доброто управление в местната власт. Като проблемни сфери той открои социалните услуги, незачитане на свободата на вероизповедание на територията на общините и принудително изваждане на роми от техните незаконно построенни жилища.