Аукционни пазари

Както при всяка сделка обект на договаряне са: » цена (при ценните книжа – курс) » качество (вид ценни книжа)

» количество (брой на ценните книжа, респ. на пакетите) На пазара от аукционен тип страните по сделките контактуват, като между тях стои само аукционаторът.

Той не поема функцията да представлява икономическия интерес на някоя от страните по сделките.

Основната задача на аукционатора е : » да регистрира заявките за покупка и за продажба » да срещне или общото (в търговията с даден вид ценни книжа), или частичното (по отделни сделки) търсене с предлагането. Аукционаторът се ръководи от правила за формиране на цената (курса). Възприетите и прилагани на аукциона правила определят дали и как се обработват заявките.

Срещат се две разновидности. При едната правилата служат на целта да се намери и обяви цена на равновесие. При другата разновидност правилата регулират сключването на сделки с различни цени.

Търговия между всички купувачи и продавачи по единна цена. Тук поръчките се централизират така, че най-високите курсове на предложенията за покупка се съпоставят с най-ниските курсове на предложенията за продажба.

Задача на аукционатора е да намери цената, при която общият обем на търсенето се уравновесява с общия обем на предлагането. Така той намира всъщност цената на равновесието на пазара на даден вид ценни книжа.

Пример за аукционен тип пазар, функциониращ при формиране на цена на равновесие, е една част от пазара на франкфуртската фондова борса.

На нея служебните маклери (посредници) подреждат борсовите поръчки в своите книги по посочения по-го-ре начин, за да формират единен курс на даден вид ценни книжа.

Поредица от търговски сделки по различни цени. На този пазар аукционаторът няма за цел да търси единна цена, характеризираща пазара в определен момент. По всяка потенциална сделка той технически

» приема предложението за покупка и предложеното за продажба, като ги огласява. Освен това той » регистрира съгласие или несъгласие на страните по сделката с предложените условия. На основата на оповестената от него информация

» сделката се счита за сключена или не. Пример за такъв тип пазар е: Ню-Йоркската фондова борса, на която на точно определени за целта места на пода на борсата т.нар. специалисти провеждат аукциони за отделни видове ценни книжа. Специалисгите изпълняват ролята на аукционатор, когото борсата е натоварила да събира поръчки за покупка или продажба на ценни книжа.

Сесиите на Първа българска фондова борса също се провеждат на принципа на акционния тип пазар като поредица от сделки по различни цени.