Астрология – дванадесетте дома на хороскопа

Съставяйки портрет на всички зодии, е важно да се отчитат специфичните свойства на всеки от дванадесетте дома, които те управляват и как тези свойства влияят на поведението на хората, съзнателно и подсъзнателно.

Астрологът също взема под внимание тези домове, когато предсказва сексуалната несъвместимост.

Да си представим хороскопа като колело (кръг 360° раз­делен на 12 равни части, всяка от която представлява определен зодиакален знак). Земята също е разделена на 12 равни части (всяка по 30°), всяка от които пред­ставлява дом от зодиака. Всеки Дом се намира в опреде­лено отношение към съответствуващите му знаци. Влия­нието, което то оказва на човека нерядко се отчита при изучаване на съвместимостта между партньорите. Но да се търсят решения изключително само в тази област също е неправилно: трябва да се изхожда и от направляващите планети.

Първи дом. Управлява се от Овен, който на свой ред се управлява от Марс. Към този дом спадат външ­ността на човека, неговият характер, индивидуалните привички, възгледите за живота, влиянието на обстоятел­ствата, останали от детството. Физически той се управля­ва от мозъка на човека. Този дом е личното «Аз». Наблю­давайки положението на планетите, които в момента на раждането на човека се намират на кривата на Първи дом (точката на пресичане на двете криви), астрологът може да определи кой тип «Аз» ще преобладава в този човек и с кого по-добре ще общува, романтично и сексуално. С други думи, астрологът обяснява, че човек иска от своя партньор, за да оправдае или измени образа на своето «Аз».

Втори дом. Управлява се от Телец, а Телеца — от Венера. Към него спадат финансовите дела на човека, възможната изгода, загуба или крах. Често го наричат Дома на парите. Управлява гърлото и предсказва потен­циалната степен на благосъстоянието на човека. Изучавай­ки втори дом, астрологът може да помогне на човека в правилното използуване на потенциалното му щастие.

Трети дом. Управлява се от Близнаци, а Близна­ците — от Меркурий. Към него спадат семейната обстановка, кратките пътешествия, всички опити за общуване на светско равнище, степента на практичния ум, възприятието и спо­собността на човека да се приспособява към различните обстоятелства. Управлява ръцете, китките, пръстите и раме­нете. Често го наричат дом на родствениците.

Изучавайки го, астрологът може да покаже по какъв на­чин семейните обстоятелства влияят на философските (моралните и социалните) стандарти на човека, ще следва ли той убежденията си или не.

Четвърти дом. Управлява се от Рак, а Рака — от Луната. Свързан е с домашното огнище, бащата, майката и недвижимото имущество. Управлява стомаха и гърдите. Това е дома на семейната обстановка. Астролозите изу­чават четвърти дом за да разберат духовния мир на човека и как той влияе на отношенията му с външния свят. Този дом разкрива домашната хармония или конфликта доста преди това, докато направляващата планета оказва влияние на другите страни от живота на човека.

Пети дом. Управлява се от Лъв, а Лъва — от Слън­цето. Към него спадат: любовта, развлеченията, размишле­нията и децата. Той предсказва възможния успех или неуспех в любовта и възможната изгода, която по-нататък може да се получи от децата. Управлява сърцето и гърба. Често го наричат Дом на удоволствията. Изучавайки и пети дом, астрологът узнава за степента, с която човек ще гони удоволствията, включително и извънбрачните отношения.

Шести дом. Управлява се от Дева, а Дева — от Меркурий. Към него спадат: здраве, работа. Управлява потребностите на тялото и грижите за него. Управля­ва червата и слънчевия сплит. Когато на астрологът му е наужно да определи състоянието на здравето в даден мо­мент и в бъдеще, той изучава шести дом. Астрологът поз­нава също какви нещастия стават в семейството на даден човек, тъй като болният рядко изпълнява добре съпру­жеските си задължения. Човек често решава, че е по-добре да се раздели със съпруга, отколкото да бъде свързан с този, който не може да му достави сексуални удоволствия.

Седми дом. Управлява се от Везни, а Везни — от Венера. Към него спадат: женитбата, деловото партньор­ство, обществените благодетели и враговете. Управлява вените, бъбреците, а у жените — яйчниците. Наричат го дом на съпружеския живот и показва степента на възмож­ните сполуки и щастието или пък нещастието. Изу­чавайки седми дом, астрологът може да помогне на човек, да формира идеала за бъдещия си съпруг. Този дом упра­влява също отношенията на човека с деловите партньори и може да изясни, да уточни мирогледа му.

Осми дом. Управлява се от Скорпион, а Скорпион — от Марс и Плутон. Към него спадат: възможни сполуки (материални и духовни), също и наследството, завещанията и различните ценности, наследени от покойните. Не случай­но този дом е дома на смъртта. Управлява половите органи. Астролозите го изучават, за да се разкрие секрет­ния сексуален живот и да се открие каква материална изгода носи на човек съпружеството.

Девети дом. Управлява се от Стрелец, а Стрелец — от Юпитер. Към него спадат: религията и философията, пътешествията. Този дом също управлява абстрактните функции на мозъка, показвайки мечтите и идеалите на човека. Той управлява кръста и бедрата. Наричат го дома на възвишения ум. Показва степента на одухотвореност и определя типа партньор, който човек трябва да търси за духовна хармония.

Десети дом. Управлява се от Козирог, а Кози­рог — от Сатурн. Към него спадат: възможната слава на човека, честолюбието, положението в обществото, про­фесията. Управлява костите и колената. Наричат го дом на успеха. С него астролозите предсказват жени ли се човек по любов или по сметка.

Единадесети дом. Управлява се от Водолей, а Водолей — от Уран. Към него спадат: дружбата и различни­те стремежи. Той определя в каква степен приятелите ще си помагат или обратното — ще си пречат. Управлява кра­ката и глезените. Наричат го дом на дружбата. По този дом астрологът предсказва конфликтите в семейството и в сексуалните отношения.

Дванадесети дом. Управлява се от Риби, а Ри­би — от Нептун. Към него спадат: непредвидените тра­гедии в живота на човека, излиняването на чувствата, уединението и възможните заболявания. Той определя сте­пента на личната свобода и ще я пожертва ли човек за дру­го. Той управлява стъпалата. Наричат го дом на тайните врагове. По него астролозите предсказват бедите, неща­стията, извращенията, склонността към наркотици и импо­тенцията.