Анализ на кредита във фирмата

Кредитният анализ е процес на определяне на вероятността за отказване на кредит на клиенти, който включва 2 етапа:
събиране информация за клиента;
определяне кредитоспособността на клиента.
Обект на внимание е финансовото състояние и поведение на клиента. По този повод не е целесъобразно фирмите да разграничават клиентите си като им определят различни цени. Неправилно е и да се предлагат равни цени на различни кредитни условия. Защита в случая е ограничаването на обема от стоки, които клиентът може да купи на кредит. Има няколко начина за проверка на платежоспособността на клиента:
информация за неговото поведение в миналото;
при включването на нов клиент в сделките е необходима консултация с кредитна агенция, която води справочник за кредитния рейтинг на фирмите и да предоставя отчет за предишното състояние на потенциалния клиент;
инф-я от кредит.бюро; фирмата може да направи проверка чрез своята банка, която ще се обърне към банката на клиента да иска информация за баланса, общата репутация.
Най-често обект на внимание на кредитния мениджър са финансовите отчети. Той може да използва приблизителни практически правила, за да реши приемлив ли е кредитния риск на фирмата. Тези правила се основават на коефициентите на ликвидност, рентабилност, платежоспособност, задлъжнялост и др.
Когато фирмата търгува пряко с клиентите си или бр.им е голям традиционните подходи за анализ на кредитния риск не са достатъчни. Затова се налага използването на т.нар.механична точкова система, чрез която се пресяват плащанията.
Кредитния анализ изисква конструирането на по-качествени рискови индекси. Повечето кредитори използват т.нар. точкова кредитна система, която има следните показатели: характер, капацитет, к-л, допълн.обезпечаване, условия. Обикновено тази система може да се използва за оценка на фин.стабилност на клиента, да дава инф-я за неговата платежоспособност, но не може да е решаващ ориентир, когато се вземат кредитни решения.
Решения за предоставяне на кредит. След като са определени условията за продажба, решено е да се продава по открита сметка и е установена процедурата по оценка на вероятността за издължаване се пристъпва към вземане на решение за отпускане на кредит. Кредитните решения зависят от броя на поръчките и доставките. Фирмата ще предложи кредит, ако очакваната Пч от отпускането на кредит е по-голяма от очакваната Пч при отказ на кредит.
Кредитната политика на всяка фирма е ориентирана към привличане и задържане на повече клиенти. Във връзка с това пренебрегването на повтарящите се поръчки не е правилно, особено като главната цел при предлагане на кредита е привличането на добри и редовни клиенти. При вземането на кредитни решения трябва да се съобразим с някои правила:
максимизиране на Пч – задължение на кред.мениджър е да min бр.на лошите сделки;
съсредоточаване на усилията в/у несигурните вземания – особено при голям кредит;
определяне на кредитния риск – предопределя се от мес.продажби, дисконтовата L-а, р-те и величината на кредита;
оценка на перспективите – при вземане на решение не е целесъобразно да се гледа само в близко бъдеще.
Технология на събирането на вземанията по кредите.
Когато клиентът изостава с плащанията, му се изпраща извлечение от сметката. При положение, че няма резултат, събирането на дългове може да се предостави на спец.агенция;
Неплатежосп.клиент може да търси облекчения чрез иск обявяване на банкрут;
J потенциален конфликт м/у интересите на отдела за събиране на вземания и отдела за продажби, първият се интересува от платежоспособността на клиентите, а вторият от броя на клиентите.
Системата на факторинга насочва вниманието към дадена банка, която ще прави услуга на фирмата. Банката и фирмата се договарят за кредитния лимит на купувача и средния период на събиране на вземанията. Споразуменията за факторингова услуга подпомага събирането на вземанията и застрахова фирмата с/у лоши дългове. Факторинга в областта на търговския кредит е известен като падежен факторинг. Когато фирмата се нуждае от помощ при събиране на вземанията и желае да се закрепи само от лоши дългове, може да прибегне до услугите на т.нар. кредитно застраховане. Особеното тук е, че компанията за кред.застраховане ще иска да е сигурна, че нейният клиент няма да намали предпазливостта си чрез даване на кредити по най-спекулативни сделки.