Анализ на използването на дохода

Използването на дохода е процес на неговото изразходване и потребление. Във връзка с това данъкът може да се обхване не само произведения и разпределения доход, но така също и изразходвания доход.

Разпределен и изразходван доход. Във финансовата практика обикновено се използват два големи данъка – подоходният данък и данъка върху разходите. Разликата между тях е съществена. Подоходният данък обхваща пряко съвкупността от доходите и тяхната реализация. Данък върху разходите засяга само част от дохода в момента на неговото потребление. Тези различия между данък върху дохода и данък върху разходите могат да се елиминират  , ако вниманието се насочи към т. нар.  “ общ прогресивен данък върху разходите”. При него облагаемата основа се определя всяка година от разликата между сумата на реализираните и потребените доходи и общата сума на потребените доходи, увеличена с елементите на богатството, придобити по възмезден начин, отпуснатите заеми, изплатените стари заеми, нарастването на паричните авоари.

Данъчно третиране на спестяването.  За разлика от потреблението и инвестициите, които се засягат от данъците върху разходите, доходът който се спестява по принцип  не се облага. Това състояние на нещата е израз на съществено икономическо предимство.