Акцията като ценна книга

Както беше казано, акционерните дружества набират своя капитал чрез емисия на ценни книжа, т. е. документи, материализиращи определени имуществени права, които не могат да се ползват, без да се представят или предадат тези документи. С редки изключения тези ценни книжа са лесно прехвърляеми, без да се налага джиро или цесия, и поради това са пригодни за борсова търговия.

Според българското законодателство акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената в нея номинална собственост в капитала. Акцията има три стойности: номинална, емисионна и борсова. Номинална е тази стойност, която е отпечатана върху тялото на акцията и е част от балансовия капитал на акционерното дружество. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите (при симултанното учредяване на дружеството) или от подписващите (при сукцесивното учредяване). Акционерното дружество не може да емитира акции с различна номинална стойност. Акциите се емитират в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Борсовата стойност на акцията е тази, която се получава на фондовия пазар под влияние на търсенето и предлагането.

Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея солидарно, като определят пълномощник. Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Тези права могат да се ползват толкова, на колкото възлиза стойността на притежаваните акции от съответния акционер. Акционерното дружество може да издава акции с особени права, ако това е предвидено в устава на дружеството. Акциите с особени права образуват отделен клас. Акцията има следните реквизити:

–   означението„акция“;

–   вида на акциите – поименни, на приносител, привилегировани;

–   номера на купюра и поредните номера на включените в купюра акции;

–   фирмата и седалището на акционерното дружество емитент;

–   размера на капитала на акционерното дружество;

–   общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;

–   купоните и техния падеж;

–   датата на емисията и подписи на две лица, които са упълномощени да задължават дружеството.

Ако акцията е поименна, тя носи името на първия собственик. В купона се съдържат означението „купон“, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона и на акцията, купюрът и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него. Ако не е предвидено друго в устава, акциите се издават с купони за дивидент за 20 години.