Акционерно дружество и командитно дружество с акции.Характеристика и учредяване

Характеристика – предназначението му е да служи за концентрация на капитали с оглед на постигането на големи стопански цели. АД е дружество, в което дружествения капитал е разделен на акции и което отговаря пред кредиторите с имуществото си /чл. 158, ал. 1/. От това законово определение могат да се извлекат следните съществени признаци на АД: а/ то е вид търговско дружество; б/ дружествения капитал е разделен на акции. Без значение са индивидуалните качества на лицата, които влагат парични средства или правят непарични вноски срещу акциите – типично дружество на капитала; в/ ЮЛ – отговаря на кредиторите с имуществото си.
Учредяване – представлява правна последица на сложен фактически състав. Очертават се 4 основни елемента на този фактически състав: а/ правни субекти, които участват в учредяването; б/ начин на образуването на капитала на дружеството; в/ учредително събрание; г/ вписване на АД в търговския регистър.