Акции. Понятие

Понятие – законът определя акцията като ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената от нея номинална стойност в капитала на АД /чл. 175, ал. 1/. Качеството на ценна книга означава, че акцията като писмен документ материализира определени права. За упражняването им е необходимо да притежава самият документ, съответно той да бъде представен, когато се търси реализация на тези права. В акцията е въплътено волеизявлението на АД, че е приело нейния носител за член на дружеството. Тя представлява основание за възникване на членственото правоотношение между притежателя и съответното АД. Акцията материализира една част от дружествения капитал, разделен на еднакви части. Стойността, която е посочена в акцията, представлява нейната номинална стойност. Минималната номинална стойност на една акция е едни лев. По-голяма стойност на акцията трябва да бъде определена в цели левове /чл. 162/. Недопустимо е АД да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 /чл. 175, ал. 2 и 3/. Наред с номиналната акциите имат емисионна стойност. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите, съответно от лицата, които записват акции при набиране на капитала. Недопустимо е емисионната стойност да бъде по-малка от номиналната. Но могат да се записват акции  на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между тях се отнася във фонд “Резервен” на дружеството /чл. 176/. От номиналната и от емисионната стойност се различава действителната стойност на акцията. Характерно за нея е, че се променя главно съобразно със състоянието и промените в дружественото имущество, с размера на изплащаните дивиденти. В закона е определено съдържанието на акцията. Тя трябва да съдържа: а/означението “акция”; б/ вида на акциите; в/ номер на купюрата и поредни номера на акциите, включени в нея; г/ фирмата и седалището на АД; д/ размера на капитала; е/ общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж; ж/ купоните и техния падеж; з/ подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията. За валиден подпис върху акцията се смята не само саморъчният, но и отпечатаният подпис. Върху лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик /чл. 183/. Едни от задължителните елементи от съдържанието на акцията са купоните и техния падеж. Във всеки купон се съдържа означението “купон”, фирмата на АД, номерът на купона, на акцията и на купюрата, както и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него. В закона се изисква акциите да се издават с купони за дивидент за 20 г. Разпоредбата е диспозитивна.тя се прилага, ако друго не е предвидено в устава. Недопустимо е купоните да се прехвърлят отделно от акциите /чл. 184/. Акцията дава право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната и стойност. В устава може да бъде предвидена възможност на дружеството да издава акции с особени права. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Недопустимо е да се ограничават правата на отделни акционери от един клас /чл. 181/. Прогласена е неделимост на акцията. Ако акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник