Акцизи

Акцизите са стара и по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са изгубили своето значение и продължават да се прилагат и днес.

 С акцизи се облагат отделни стоки и услуги, поради което се наричат индивидуални акцизи. Мотивите за облагането на отделни стоки и услуги с акцизи могат да бъдат:

Фискални – осигуряват приходи за бюджета;

Социални – ограничаване и регулиране производството и търговията с определени стоки и услуги, като например вредните за здравето стоки;

Икономически – регулиране на цените с оглед постигането на определени икономически резултати – разширяване или ограничаване на производството на едни или други стоки;

 Известни са 4 начина за облагане с акциз:

Облагане на земеделските площи, които са засадени с култури, от които се произвеждат т.нар. акцизни стоки – тютюн, лозя и др.;

Облагане на инсталациите и съоръженията, чрез които се произвеждат акцизни стоки;

Облагане на суровините и материалите, от които се произвеждат акцизни стоки;

Облагане на крайните готови изделия, което е съвременния начин за облагане с акцизи;

 Установяването на акциза върху облагаемите стоки и услуги става върху две основи, а именно:

 а) количествата на произвежданите и продавани стоки, т.е. акцизът се установява в абсолютна сума за единица изделие;

 б) върху тяхната стойност, т.е. в процент от продажната им цена или стойност;

 Основа за облагане с акцизи в България е Закона за акцизите и Правилника за прилагането му. Най-важният компонент на Закона за акцизите е тарифата, която включва подлежащата на облагане с акцизи стоки и услуги.

 На облагане с акциз подлежат:

Стоките и услугите от местно производство, посочени в тарифата на акцизите, предмет на сделки на територията на страната, която включва  географската територия на България, континенталния шелф и изключителната икономическа зона, с изключение на свободните зони, свободните складове и търговски обекти, лицензирани за валутна търговия;

Внасяните в страната стоки, посочени в Тарифата за акцизите, както и внасянето на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива в свободните зони, в свободните складове и в търговските обекти, лицензирани за валутна търговия;

Хазартните игри, включени в Тарифата за акцизите.

 Не се начислява акциз върху:

Изнасяните от страната стоки;

Стоки и услуги, за които вече е платен акциз;

Производството от ФЛ на вина и ракии от собствени суровини и материали за лично потребление в размер на 400 литра вино и 2000 алкохолни градуса ракия годишно на семейство като същите количества се освобождават от облагане с акциз и в случаите, когато ФЛ дават собствени суровини и материали за производство на вина и ракии от лицензирани производители; на ФЛ се начислява акциз на произведените количества вина и ракии в размери над предишните и в случаите, когато последните са произведени за лично потребление;

Сделките между лицензирани производители на вина – предмет, на които са нестабилизирани виноматериали, включително за производство на оцет;

Международни пощенски и днуги пратки или внасян личен багаж от пътниците, в рамките на разрешения безмитен внос.

Регистрация:

 Производителите и вносителите на акцизни стоки, както и организаторите на хазартни игри са длъжни в 14-дневен срок от започване на съответната дейност да се регистрират по Закона за акцизите. Това не се отнася за ФЛ, което произвежда вино или ракия от собствени суровини и материали. Регистрацията се извършва в съответната данъчна служба въз основа на писмено заявление и представлява неразделна част от общата данъчна регистрация. Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено данъчната служба за всяка промяна на данните в заявлението в 14-дневен срок от нейното настъпване.

 Данъчната служба издава на регистрираното лице данъчно удостоверение в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Регистрацията се счита за извършена от датата на връчване на данъчното удостоверение.

При загубване, повреждане или унищожаване на данъчното удостоверение регистрираното лице е длъжно в 3-дневен срок писмено да уведоми за това данъчната служба за издаване на дубликат.

 Регистрирано лице, което преустанови производството или вноса на акцизни стоки, е длъжно в 14-дневен срок след преустановяване да уведоми за това данъчната служба, в която е регистрирано. Регистрацията се прекратява чрез подаване от лицето на заявление за прекратяване на регистрацията по Закона за акцизите в данъчната служба, в която лицето е регистрирано. преди прекратяване на регистрацията данъчната служба извършва данъчна ревизия и издава данъчен облагателен акт, в който се посочват сумите на акциза, които подлежат на внасяне в републиканския бюджет. Регистрираното лице внася определения в данъчния облагателен акт акциз в 14-дневен срок, с което регистрацията се счита за прекратена. Данъчното удостоверение се връща в данъчната служба на датата на прекратяване на регистрацията.

 Определяне размера на акциза.

При алкохолните напитки;

 а) производителите и вносителите определят дължимия акциз за пиво, като количеството в литри се умножава със съответната ставка от тарифата за акцизите, в зависимост от екстрактното съдържание, определено в тегловни проценти “градус плато”.

 Съгласно БДС на етикетите върху бутилираното и наливното пиво се посочват стойностите на екстрактното съдържание;

 б) производителите и вносителите определят дължимия акциз за вино, като количеството в литри се умножава със съответната ставка по тарифата за акцизите;

 в) производителите и вносителите определят акциза за спиртните напитки, като количеството в литри се умножава по алкохолното съдържание в обемни проценти и със съответната ставка на тарифата;

 г) дължимия акциз за алкохолосъдържащи суровини се определя като количеството в литри се умножава по алкохолното съдържание в обемни проценти и със съответната ставка по тарифата.

При тютюневи изделия.

 Производителите и вносителите определят дължимия акциз тютюневи изделия като сума от размера на акциза, определен в абсолютна сума на къс, брой или грам, към която се прибавя процент от продажната цена на производител, респективно вносител (фиксираната цена).

 Например: при фиксирана цена 1000 лв., за опаковка (20 къса) акцизът е равен на 20 къса х 2 лв. + 1000 лв. х 30% = 340 лв. за 1 опаковка.

 При промяна на продажните цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар производителите и вносителите доплащат разликата между вече платения до дължимия акциз на наличните количества съгласно справка-декларация, която се подава в данъчната служба по място на регистрация. Допълнителното облагане се извършва преди реализацията на продукцията като за стоките от внос митническото оформяне се извършва след представяне на документ от органите на данъчната администрация, удостоверяващ внасянето на разликата.

 В случаите, когато не е посочена фиксирана цена за определено тютюнево изделие, размерът на акциза при неговото заплащане или обезпечаване се определя на база най-високата фиксирана цена за съответната група.

 Съгласно тарифата за акцизите дължимите акцизи за тютюневите изделия са следните:

– цигари с филтър – 2 лв. за 1 къс + 30% от продажната цена;

– цигари без филтър – 1 лв. за къс + 10% от продажната цена;

– тютюн за цигари – 4500 лв. за 100 грама + 10% от продажната цена;

– пури – 2000 лв. за брой + 10% от продажната цена;

Хазартни игри.

 Организаторите на хазартни игри заплащат дължимия акциз като абсолютна сума в левове за тримесечие за всеки игрален автомат, рулетка или друго хазартно съоръжени в игрално казино съгласно тарифата.

 Размерът на акциза съгласно тарифата е:

– хазартни игрални автомати, игрални маси и други съоръжения за хазартни игри в казино – 15%;

– хазартен игрален автомат – 300 000 лв. на 3-месечие;

–  рулетка в игрално казино за игрална маса – 18 000 000 за тримесечие;

– други игрални съоръжения – 3 млн.лв. за тримесечие;

 При сделки със стоки и услуги, подлежащи на облагане с акциз, осъществени между свързани лица, и при случаите, когато между страните по сделката се уговарят условия, различни от обичайните, акциз се дължи на база пазарната цена на съответната стока или услуга.

 Производител на акцизна стока или услуга и вносител на акцизна стока, който използва или предоставя тази стока за представителни мероприятия, реклама, заплащане в натура или безвъзмездно, начислява и дължи акциз за тях.

 При внос на стоки митническите органи начисляват и събират акциз при влизане на стоките в страната, преди да бъдат освободени от митнически контрол.

 При внос на стоки, облепени с български акцизен бандерол, митническите органи не събират акциз, ако той е внесен или обезпечен на базата на документи, определени с правилника за прилагане на закона за акцизите. Акцизът се включва в базата за облагане с ДДС.

 Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата за акцизите, внасят в републиканския бюджет акциза на 2 вноски, както следва:

До 28 число на всеки месец – сумата на акциза, който е следвало да начислят през първите 15 дни на месеца;

До 14 число на следващия месец – сумата на акциза, който е следвало да начислят през останалите дни на изтеклия месец.

 Лицата, които организират хазартни игри, внасят акциз в съответната данъчна служба, където са данъчно регистрирани, за игрални автомати, рулетка в игрално казино и други игрални съоръжения – предварително, на тримесечни вноски, чрез закупуване на бандеролен знак (стикер), съответно до 01.01, 01.04 и 01.10. и изпращат копие от платежното нареждане до данъчната служба по местонахождението на игралната зала и казино и до контролния орган по хазарта.

 Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи акциз, както следва:

В републиканския бюджет по сметка на съответната данъчна служба, когато е регистрирано по този закон лице;

В републиканския бюджет по сметка на съответната данъчна служба, на чиято територия е постоянното му местоживеене или в касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по Закона за акцизите ФЛ, което не е ЕТ.

 Стоката се освобождава от митнически контрол след изплащане на начисления от митническите органи акциз.

 Митническите органи са длъжни да внесат постъпилите суми – платен акциз в касата на митническото учреждение в републиканския бюджет по сметка на съответната данъчна служба, на чиято територия се намира митническото учреждение, в тридневен срок от постъпването на сумите.

 Бандероли.

Алкохолни напитки.

 Вината и спиртните напитки от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол, по начин, по който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожение чрез разкъсване. Производителите и вносителите на стоките заявяват пред данъчната служба по месторегистрация количеството на необходимите бандероли на база справка-декларация по образец. Справката-декларация съдържа данни за наименованието на вината и спиртните напитки по асортименти, вместимостта на съответната опаковка, количествата, които подлежат на облепване с бандерол, алкохолния градус, размера на акциза, определен за опаковка, и сумата на акциза за заявените количества. На база справката-декларация данъчните служби предават бандеролите на заявителите в срок не по-късно от 60 дни след заявлението им.

Тютюневи изделия.

 Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване. Производителите и вносителите на стоките заявяват пред данъчната служба по месторегистрация количеството на необходимите бандероли на база справка-декларация по образец. Справката-декларация съдържа данни за наименование на тютюневите изделия по асортименти, вид опаковка, количествата, които подлежат на облепване с бандерол, продажната цена на производител, съответно вносител (фиксирана цена), размера на акциза, определен за опаковката и сумата на акциза за заявените количества. На база справката-декларация данъчните служби предават бандеролите на заявителите в срок не по-късно от 60 дни след заявяването им.

Хазартни игри.

 Организаторите на хазартни игри, посочени в тарифата за акцизите, заявяват пред данъчната служба по месторегистрация необходимите специални бандероли (стикери) по видове игрални съоръжения на база справка-декларация по образец. Лицата внасят акциза в данъчната служба, където са данъчно регистрирани, предварително на тримесечни вноски, съответно до 1 януари, 1 април, 1 юли и 1 октомври и изпращат копие от платежното нареждане до данъчната служба по местонахождение на игралната зала или казино и до контролния орган по хазарта.

 Лицата са длъжни да получат бандеролните знаци (стикери), които да залепят трайно върху всяко игрално съоръжение.

 На база справката-декларация данъчните служби предават бандеролните знаци на заявителите в срок не по-късно от 60 дни след заявяването им.

 При повреждане на игрално съоръжение се съставя констативен протокол в присъствие на данъчен служител от данъчната служба по местонахождение на игралната зала или казино. В случай на повреждане на игрално съоръжение лицето, което организира хазартните игри, може да поиска от контролния орган по хазарта да му бъде издадено разрешение за друго игрално съоръжение. Новото съоръжение може да се използва до края на срока, за който е платен акциз на повреденото съоръжение, без облепване със стикер. Върху новото игрално съоръжение се залепва удостоверение, заверено от данъчната служба, на което са посочени серията и номерът на стикера.

 Възстановяване на акциз.

При износ на стоки – при износ на стоки, осъществен от прекия им производител не се начислява акциз.

 Лице, което не е производител на акцизни стоки и изнася такива стоки с платен акциз има право на възстановяване на платения акциз в 30-дневен срок от датата на подаване на документите, удостоверяващи съответния износ в данъчната служба по място на регистрация. Лицето удостоверява извършения износ със следните документи: фактура за закупената стока по цени с включен акциз, в която сумата на акциза е посочена отделно, експортна фактура и Единен административен документ, съответно писмена митническа декларация.

 Износът на спиртни напитки, тютюневи изделия и течни горива от свободните зони и свободните складове извън територията на страната се счита за износ и внесеният акциз се възстановява.

Възстановяване при износ на спиртни напитки и тютюневи изделия от търговски обекти, лицензирани за валутна търговия.

 Продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия в търговските обекти, лицензирани за валутна търговия, разположени в зоните на граничните контролно-пропусквателни пунктове, включително пристанища и летища, в самолетите и в корабите, в международен рейс, се счита за износ и платения акциз се възстановява.

 Лицата, управляващи търговски обекти в горепосочените места ежедневно съставят декларация за извършените през денонощието продажби и ежемесечно представят в данъчната служба на територията, на която се извършва дейността, справка-декларация за възстановяване на платения акциз за реализираните спиртни напитки и тютюневи изделия. Справката – декларация се подава до 14 число на следващия месец, заедно с фактурата за закупените спиртни напитки и тютюневи изделия по цени с включен акциз, на която сумата на акциза се посочва на отделен ред.

 не се възстановява платеният акциз за спиртни напитки и тютюневи изделия, реализирани в търговските обекти в случаите, когато са облепени с български акцизен бандерол, предназначен за реализация на стоки в страната.

 Документиране и отчетност.

 При осъществяване на сделки с акцизни стоки лицата са длъжни да издават данъчна фактура, в която размерът на акциза е посочен на отделен ред. За всяка извършена сделка се издава фактура, в която се отразяват видът и количествата на акцизните стоки, стойността им, начисления акциз по съответната ставка, наименованието на фирмата изпълнител и получател и данъчните им номера. Фактурата се издава най-малко в 3 екземпляра. Фактурата се издава в 3-дневен срок от по-ранната от двете дати – датата на прехвърляне на правото на собственост върху стоката или датата на плащането, включително частично плащане.

 Регистрираните по Закона за акцизите лица водят задължително дневник за покупките и дневник за продажбите, в който се посочва сумата на платения акциз за стоките от внос и местно производство. Дневниците се водят независимо от вида и формата на счетоводството на регистрираното лице.

 Данъчно задължените лица ежемесечно представят в данъчната служба по месторегистрация справка-декларация по образец за реализираните стоки от местно производство и от внос.

 За постъпленията от хазартни игри справката-декларация се подава за всяко тримесечие. Лицата подават справка-декларация и за месеците, в които няма реализация.