Акредитив. Документарен акредитив

Банков документарен акредитив – при него сигурността е още по-голяма.
По нашето право акредитивът е едностранна сделка. Той е волеизявление на банката, която се задължава да плати на посоченото в акредитива лице (бенефициент) определена парична сума срещу представяне на определени в самия акредитив документи. Банката се задължава да плати парична сума за задължения на свой клиент (наредителя за акредитива). Между клиента-наредител и банката съществува друга сделка – договор за откриване на акредитив. Той също е разновидност на договора за поръчка. Възможно е той да се открие със собствени парични средства на наредителя, но може и да се открие с паричен заем от банката. Тогава ще са налице два договора – договор за откриване на акредитив и договор за кредит. Въз основа на договора за откриване на акредитив банката издава съответния документ за откриване и го предава на бенефициера. Когато бенефициерът представи посочените документи, той получава от нея паричната сума. Налице е друго каузално правоотношение, при което имаме размяна на парична и непарична престация (например продажба или поръчка). Чрез документарния акредитив се осигурява едновременност на двете престации.