Административно обслужване на населението

Специален закон за административно обслужване на граждани и организации, като дефиниция на административна услуга е посочено в закона. Особености на производството. Самата досъдебна фаза е организирана по следния начин. Законът задължава администрацията за работа на едно гише, като администрацията е длъжна в 7-дн.срок да извърши услугата в този срок. Формата на услугата може да бъде писмена устна по електронен път. Заплащата се ДТ. Още с подаване на заявлението гражданинът трябва да посочи формата на услугата.. Услугата може да се извърши от органите на администрацията така и от други ЮЛ. Тук е предвидено два пъти да се обжалва по административен ред. Ако гражданинът не е доволен – може да обжалва пред ръководителя, а ако не е доволен, той може да обжалва пак по административен ред пред органите на изпълнителната власт.

Компетентен съд – района и вида на администрацията – кмет -ОС, касационен ВАС, министър – тричлене на ВАС, касационен петчленен на ВАС.