Административно наказание

Административното наказание е реализация санкцията на адм.правна норма израз на адм.наказателна държавна репресия спрямо нарушението. Генералната превенция се изразява в това, че с налагане на наказанието ние въздействаме предупредително възпиращо на всички членове на обществото да се въздържат от извършване в бъдеще на нарушение.

Наказанията са в ЗАНН – чл. 31 и сл. от ЗАНН. Най-леко наказание – обществено порицание – единствено наказание, което може да се наложи и?, лице между 16-18г. Глоба – порична. Минимален размер – до 10 лв. глобата необжалваема – при отказ за подписване на фиша се съставя акт. Максимален размер на глоба по ЗАНН – 3 000 лв. Временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност – 1м. до 2 години. При повторни действия при определени слумаи -санкция до 5 години. ЗАНН предвижда и имуществени санкции -имуществото, с което е извършено правонарушението или е придобито от правонарушение. ЗУТ- отнемане правата на строеж.