Агенцията по заетостта ще поддържа електронна база данни за регистрираните посредници

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които отразяват направените изменения в Закона за насърчаване на заетостта по отношение предоставяните видове услуги по заетостта и отчитат реалната ситуация на пазара на труда.

От 30 на 14 дни се съкращава срокът, в рамките на който Агенцията по заетостта се произнася по заявлението и приложените към него документи за регистрация на посредническата дейност. Регламентира се срок за заплащане на таксата за издаване на удостоверението за извършване на посредническа дейност и за регистрация на посредническите договори – удостоверението се издава след заплащане на такса в срок до 14 дни от датата на уведомяване на заявителя. В същия срок се заплаща и таксата за регистриране на сключените посреднически договори с чуждестранен работодател или корабопритежател. С измененията в наредбата се съкращава срокът за регистриране на посредническите договори – до 3 дни след заплащане на таксата и представяне на документ за извършен превод по банков път.

Агенцията по заетостта се задължава да създаде и поддържа електронна база данни за регистрираните посредници, включваща и електронен вариант на техните документи. Тя ще предоставя на оправомощени длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ достъп в реално време до електронната база данни, което ще улесни контролната дейност.

Допълват се основанията, при които регистрацията за осъществяване на дейността се отказва – ако лицата, които имат качеството на управители, членове на управителни и надзорни органи или пълномощници на кандидатстващото лице, са били управителни органи, членове на управителни или контролни органи, или пълномощници на посредници, които в предходните 3 години имат влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по Закона за насърчаване на заетостта.

С промените в Наредбата се допълват нарушенията, при констатирането на които дейността се прекратява – когато не са сключени посреднически договори с търсещите работа лица и работодателите, когато се предоставят посреднически услуги без заявки на работодатели и в нарушение на действащото трудово законодателство, когато на търсещото работа лице не се предоставя индивидуален договор за работа, подписан от работодателя, преди заминаването му от България.

С цел недопускане на дискриминация се въвежда изискване за посредника да отказва извършването на посредническа дейност по наемане на работа по заявки на работодатели, в които не са спазени изискванията на чл. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (за пряка и непряка дискриминация, привилегии и ограничения).

C цел по-добра защита на правата на търсещите работа лица се регламентира задължение в посредническия договор между посредника и търсещото работа лице в чужбина или като моряк, да се включи клауза, че посредникът ще възстанови изцяло разходите за престой и транспорт на изпратените от него лица в случаите, когато не са спазени изискванията в индивидуалните трудови договори.

Разширява се обхватът на застрахователните случаи, за които работодателят е длъжен да сключи застраховка за своя сметка – застраховката покрива рисковете заболяване, злополука, смърт, хоспитализация, медицински разходи, загуба или намаляване на работоспособността на наетите на работа лица, както и да осигури покритие за защита и обезщетение (P&I покритие) за болест, злополука и смърт за моряците.

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са: защита правата на търсещите работа лица; подобряване качеството на предоставяните посреднически услуги за работодателите и търсещите работа лица; повишаване ефективността на контролната дейност, извършвана от Изпълнителна агенция „ГИТ“, подобряване на взаимодействието между институциите за гарантиране правата и интересите на българските граждани, както и за предотвратяване на случаите на злоупотреби и измами и др.