Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за
финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена
работоспособност.
Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност или
фирми, чиито собственици са подобни лица.
Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1
от ия Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания/ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона
за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.
Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.
Конкурсната документация можете да намерите в тази
Интернет страница.
Срок за представяне на проектите /5 екземпляра/ за първия
конкурсен кръг на хартиен и магнитен носител е: 17,30 часа
на 10.03.2010 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-
106, София 1233.
Телефон за справки: 02/ 931 80 95, 832 90 73