Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак”

dokumentiСофия. Агенцията за приватизация обяви открит конкурс за избор на консултант при приватизацията на “Булгартабак холдинг” АД, София, съобщиха от агенцията. Цената на Правилата за провеждане на конкурса е 2 000 лева или равностойността им в евро и могат да бъдат закупени от Агенция за приватизация в срок до 35 дни от датата на публикуване на настоящото решение във вестник “Пари”.
Депозитът за участие е 5 000 лева или равностойността им в евро и се внася по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в правилата.
Предложенията за участие в конкурса се подават до 17.30 часа на 40-ия ден, считано от датата на публикуване на настоящото решение.
На консултанта ще бъде възложено:
• цялостно консултиране и оказване на съдействие на Агенцията за приватизация във връзка с подготовката и осъществяването на приватизационната сделка за дружеството, в съответствие с определения метод за приватизацията му и действащото законодателство.
Изисквания към участниците в конкурса:
В конкурса могат да участват международни инвестиционни банки, които са сред първите 20 в поне една от следните League Tables of Financial Advisers през периода 2007 – 2009 г., публикувани от Merger Market или Thomson Reuters относно:
– Global M&A/ World Wide Rankings of M&A;
– Europe M&A/ Europe Ranking of M&A;
– CEE M&A/ Eastern Europe Ranking of M&A;
• Кандидатите за консултант при тази продажба трябва да са били водещ консултант през последните три години поне по една успешна сделка за приватизация /търговска продажба или сливане и придобиване на компании в областта на тютюневата промишленост/ и/или да имат доказан опит в успешни сделки за приватизация /търговски продажби и/или сливания и/или придобивания на компании;
• да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на дружеството, както и тази, отнасяща се до осъществяването на процеса на приватизацията;
• да разполагат с екип, в който задължително да бъдат включени правоспособни юристи, икономисти, както и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието;
• да не са страна по висящ правен спор с българската държава или нейна институция в качеството си на настоящ или бивш агент /консултант/ посредник;
• да не са в производство по ликвидация./агенция „Фокус“/