Агенции на ЕС

Агенциите на Съюза са органи, които са важни за функциони­рането на институциите на ЕС, се изграждат с вторични правни актове и допълват деиността им (на институциите) в специфични области- технически, научни и управленски – които са част отполитиките на ЕС. По­настоящем те са 15 и под определението Агенции на Общността могат да бъдат Центрове, Фондации, Агенции,, Офиси, Обсерватории.

Агенции на ЕС:

-Cedefop- Европейски център за развитие на образованието и квалификацията

-EUROFOUND- Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

-ЕЕА- Европейска екологична агенция

-ЕТF- Европейска фондация за квалификация

-ЕМСDDА- Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркотичната зависимост

-ЕМЕА- Европейска агенция за оценка на медицинските продукти

-ОНIМ- Офис за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн)

-ЕU-ОSНА- Европейска агенция за безопасни и здравословни условия не труд

-СРVО- Офис на Общността за растително разнообразие

-СdТ- Център за преводи за институциите на ЕС

-ЕUMС- Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

-ЕАR- Европейска агенция за възстановяване

-ЕFSА- Европейка агенция за безопасност на храните

-ЕМSА- Европейска агенция за безопасност на корабоплаването

-ЕАSА- Европейска агенция за безопасност на въздухоплаването