Автомобилна администрация пуска над 90 услуги по електронен път до два месеца

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” пуска до два месеца над 90 административни услуги по електронен път. Това ще стане след реализирането на проекта „Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на ИА АА”. Той е стартиран на 6 юни 2009 година и ще приключи през месец юни тази година. Проектът е на стойност 748 258 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът обхваща всички аспекти на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, свързани с предоставяне на административни услуги на граждани, фирми и организации, в това число: административно-управленски, нормативни, методически, технически и инструментални.

Най-важните цели, залегнали в проекта са насочени към осигуряване на условия за широк обществен достъп до информация по електронен път и постигане на високо ниво на прозрачност за дейността на държавната администрация. С реализацията на проекта ще се подобри качеството на общуване между гражданите, бизнеса и служителите чрез постоянен обмен на знания. Ще се повиши нивото на компетентност, както и на технологичната и административната култура.

Чрез предоставянето на интегрирани административни услуги по електронен път, ще се намалят времето, усилията и средствата за осъществяване на заявената услуга от страна на гражданите и бизнеса. В резултат на успешната реализация на проекта ще бъдат постигнати основните изисквания за прозрачност и ефективност на обслужването на гражданите, фирмите и организациите на принципа “едно гише” от страна на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Проектът е съобразен с изискванията на Закона за електронното управление и Наредбата за електронните административни услуги и има за цел модернизацията на държавната администрация съгласно Стратегията за електронно правителство.

В периода април – май 2010 г. стартира информационната кампания по проекта. Предвижда се организирането на семинари в София, Велико Търново, Варна, Монтана, Благоевград, Стара Загора и Пловдив.