Автомобилна администрация премахна бюрократична пречка за автобусните превозвачи

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ облекчава реда за извършването на случаен превоз на пътници, като премахва от днес заверката на списъка с пътниците в областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“. Тази реформа е част от предприетите от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за стабилизирането на автомобилния сектор.

С цел запазването на контрола над тази дейност се въвежда изискването превозвачът най-късно два часа преди началото на всеки случаен превоз да изпраща по факс или електронна поща подписан и подпечатан от него списък на пътниците. Списъкът трябва да бъде изпратен в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, на чиято територия започва случайният превоз.

Освен имената на пътниците списъкът трябва да съдържа и следните данни: номер на пътен лист, номер и серия на пътна книжка, наименование на превозвача, регистрационен номер на автобуса, дата и час на започване на превоза, дата на завършване на превоза, начален и краен пункт по маршрута на превоза, подпис и печат. В областните отдели ще се води архив с всички получени списъци на пътници.

До момента тези документи се заверяваха на място в областните отдели само в работно време, което създаваше допълнителни затруднения на превозвачите.

Превозвачите са своевременно информирани за горните изисквания. Телефонните номера и факсове на съответните областни отдели „КД – ДАИ“ са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, раздел „Контакти с ИА АА“.