Авансови вноски

Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за данък върху печалбата и за данък за общините на основата на 1/12 част от годишната облагаема печалба за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените  в икономическите условия за текущата година . Коефициентът се утвърждава със Закон за държавния бюджет на Р. България за съответната година.
Месечните авансови вноски се определят за периода от 1.04 до 31.12 на базата на облагаемата печалба за предходната година, а за периода от 01.01. до 31.03. – на основата на облагаемата печалба за годината преди предходната.
Месечни авансови вноски за данък върху печалбата се правят при данъчна ставка 20%, когато за предходната година облагаемата печалба не превишава 50 000 лв. Данъчното задължените лица, приключили с облагаема печалба отрицателна величина през предходната година, правят авансови тримесечни вноски на базата на облагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване, в размер на 20%.
Месечните авансови вноски се изплащат до 15-то число на текущия месец, а тримесечните – до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се прави авансова вноска.
За  неудържаните и невнесени в срок дължими данъци, включително и за авансовите вноски, се дължат лихви.