svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Държавната служба

Института на държавната служба е традиционен за административното право и се е свързва с професионалната подготовка за хората, работещи в държавния апарат.

Термина държавна служба се използва в редица текстове от    Конституцията    на    РБългария.     Именно    поради    това Конституционния   съд,   в   редица   свои   решения,   разглежда понятието по смисъла на Конституцията. Висшите магистрати приемат, че понятието по смисъла на Конституцията е по-широко отколкото това по смисъла…

Read More

Административноправни норми

Административноправните норми, както нормите на останалите клонове на правото, са вид правни норми. Те съдържат й себе си общата характеристика на всяка правна норма и едновременно с това разкриват свой специфичен белег. Това означава, че всяка административноправна норма е общо, абстрактно правило за поведение, което регулира обществени отношения в сферата на държавно управление и което при необходимост може ла бъде прилагано с помощта на. държавна…

Read More